Skip to main content

Pokyny pro zpracování BP/DP

Základní a pro studenty závazné informace jsou uvedeny na webu FP TUL a jsou součástí elektronického kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce. Níže jsou uvedeny jen ty informace, které doplňují a rozšiřují základní informace uvedené v rámci dvou výše uvedených zdrojů:

1. VÝBĚR TÉMATU A VOLBA VEDOUCÍHO BP/DP

Výběr tématu vychází ze studované specializace a studijního zájmu studenta. Jednotliví vyučující KPP vypisují a aktualizují nabídku témat pro zpracování BP a DP – studující naleznou vypisovaná témata níže. Podle vlastního zájmu o obor a aktuálně nabízených témat volí studující vedoucího práce.

Studující učitelských programů přednostně volí témata z oblasti oborového studia a rovněž vedoucí práce z oborových kateder.

Projevuje-li studující magisterského nebo navazujícího magisterského učitelského programu vyhraněný dlouhodobý zájem o pedagogickou a/nebo psychologickou tématiku, může se rozhodnout pro zpracování tématu z oblasti pedagogických a psychologických věd a zvolit si vedoucího DP z členů katedry KPP dle nabídky témat jednotlivých vyučujících podle studijního oboru.

Na katedře pedagogiky a psychologie jsou dále zadávány BP pro studijní obory Pedagogická studia, Učitelství pro mateřské školy a DP pro studijní obor Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠUčitelství pro 1. st. ZŠ.

Pro zahájení spolupráce se zvoleným vedoucím BP/DP je nutná osobní konzultace, při které student konzultuje výběr a zpracování tématu a představí a konzultuje svou předběžnou koncepci  BP/DP. V případě zájmu osloveného pracovníka katedry o spolupráci s konkrétním studentem na zvoleném tématu následně společně upřesní způsob uchopení tématu, název práce, cíl a odbornou literaturu k tématu.

2. ZADÁNÍ BP/DP

Po osobní konzultaci s osloveným vedoucím práce:

1. studující v IS STAG vyplní formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta;

2. studující řádně vyplněný formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta– přepne v záložce Stav schvalování – na studentem dopracován podklad VŠKP – ke schválení vedoucímu práce;

3. studující ve formuláři Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta v kolonce Pracoviště – zadá pracoviště dle vedoucího práce (nikoliv dle katedry, pod kterou spadá studijní obor) 

4. v případě potřeby studující opraví/doplní Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studentadle pokynů vedoucího práce a opravený/doplněný formulář ve STAGU schválí vedoucí práce;

5. vedoucí katedry a garant oboru posoudí zadání a schválí nebo vyzvou k doplnění či zamítnou zadání; pokud zadání vedoucí katedry a garant schválí, schvaluje následně děkan fakulty

V Podkladu pro zadání diplomové/bakalářské práce je kolonkou Téma práce myšlen název práce v jazyce práce. Kolonkou Téma práce anglicky je myšlen název práce v anglickém jazyce. Do kolonky Vedoucí práce student doplňuje z nabídky zvoleného vedoucího práce. V kolonce Zásady pro vypracování student, po domluvě s vedoucím práce, uvádí cíle práce a způsob jejich naplňování. V kolonce Seznam doporučené literatury student uvádí základní literaturu k tématu v jednotné formě dle citační normy.

Na webu KPP jsou studenti po odsouhlasení/zamítnutí zadání BP DP děkanem fakulty informováni, aby si stav zadání práce ve STAGU zkontrolovali a případně se spojili s vedoucím katedry, aby téma upravili či zadali nově. Bez schváleného zadání BP/DP ve STAGU děkanem nelze zahájit práci na BP/DP.

3. TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PODKLADU PRO ZADÁNÍ BP/DP

Studující je povinen odevzdat Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta ve stanoveném časovém předstihu:

ZADÁNÍ BP – odevzdat nejpozději 2 semestry před předpokládaným termínem obhajoby (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku, v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v prosinci následujícího kalendářního roku). Semestr, ve kterém studující Podklad pro zadání bakalářské práce odevzdává, se nezapočítává (např. BP odevzdaná v květnu 2020 musí mít schválené Zadání bakalářské práce v letním semestru 2019).

ZADÁNÍ DP – odevzdat nejpozději 3 semestry před předpokládaným ukončením studia (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v prosinci následujícího kalendářního roku, v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího akademického roku). Semestr, ve kterém studující Podklad pro zadání diplomové práce odevzdává, se nezapočítává (např. DP odevzdaná v prosinci 2020 musí mít schválené Zadání diplomové práce v letním semestru 2019).

Vyplnění Podkladu pro zadání diplomové/bakalářké práce studenta na KPP je nejpozději do 4.11.2024 ( termín odevzdání BP prosinec 2025, DP květen 2026). Podepsaný podklad studenti přinesou na sekretariát KPP. 

DOPORUČENÍ: Ve vlastním  zájmu začněte o tématu i o vedoucím BP/DP uvažovat co nejdříve a včas podnikněte potřebné kroky (oslovení vedoucího). Předejdete tak možným časovým kolizím nebo možnému odmítnutí ze strany vedoucího z důvodu jeho vyčerpané kapacity pro vedení BP/DP.

4. KONZULTACE K BP/DP

V průběhu zpracování BP/DP studující průběžně konzultuje, iniciativně komunikuje s vedoucím práce a informuje jej o dílčích krocích a postupu práce. Není možné odevzdávat BP/DP bez předchozí závěrečné kontroly vedoucím práce a bez jeho souhlasu.

5. STRUKTURA A ROZSAH BP/DP

Struktura a rozsah BP/DP jsou popsány na webu FP TUL. Práce se zdroji se řídí pravidly popsanými v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce. Formuláře vkládané do BP/DP (Úvodní list, Prohlášení) si student tiskne z IS STAG těsně před dokončením BP/DP.

Poznámka: Co je normostrana? Od dolního a horního okraje se vynechává 20 mm, od pravého okraje 25 mm, od levého 30 mm, aby se práci mohla dát pevná vazba. Doporučuje se psát  písmem Times New Roman, velikost 12 (v poznámkách velikost 10), řádkování v textu hlavním 1,5, v poznámkách 1,0.

6. ODEVZDÁNÍ BP/DP

Studující odevzdává BP/DP v daném termínu (viz harmonogram FP TUL).

  1. Student vyplní formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta v IS STAG (student vyplňuje body Anotace, Anotace v angličtině, Klíčová slova, Klíčová slova v angličtině, Rozsah původní práce, Jazyk, Přílohy volně vložené, Přílohy vázané v práci) a vkládá elektronickou formu práce (bod Plný text práce) ve formátu PDF.
  2. Studenti PVČ, PGS a NMgr VYCH odevzdají na sekretariát KPP portoflio v tištěné podobě.

7. KONTROLA PLAGIÁTORSTVÍ BP/DP

Každá BP/DP, která je studentem vložena do IS STAG (včetně příloh vložených v samostatném souboru) prochází kontrolou plagiátorství ze strany vedoucího BP/DP. Ten má k dispozici výstup kontroly programem Theses v podobě míry shody BP/DP s jinými BP/DP všech zapojených univerzit v ČR a v podobě vyznačených shodných pasáží. Pokud vedoucí BP/DP v rámci této kontroly zjistí, že došlo ze strany studenta k plagiování (tzn. není řádně odkázáno na shodný text jako na citaci), uvede tuto skutečnost do svého posudku BP/DP a řešení dané situace bude postoupeno příslušným univerzitním orgánům dle studijního a zkušebního řádu TUL.