Pedagogická studia (Bc.)

... je bakalářský studijní program (v prezenční nebo kombinované formě - studijní plán), který připraví studenty na pedagogickou práci ve školních klubech, ve volnočasových organizacích a mimoškolních institucích. Do bakalářského studijního programu Pedagogická studia se mohou studenti hlásit v rámci přijímacího řízení ke studiu od roku 2020/21. Studijní program Pedagogická studia navazuje na dlouhodobé zkušenosti katedry pedagogiky a psychologie s programem zaměřeným na volnočasovou pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci v neformálním vzdělávání. Po absolutoriu bakalářského studijního programu může student na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL pokračovat v navazujícím magisterském studiu Vychovatelství (prezenční forma).

Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích. Studijní program usiluje o osobnostní a pedagogický rozvoj studentů v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí, aby student dokázal uplatnit pedagogické znalosti a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí. Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě úspěšného složení přijímací zkoušky, která vedle testu klade důraz na uchazečem předložené portfolio jeho pedagogických aktivit a činností dokládajících osobnostní a pedagogický rozvoj uchazeče.

Po ukončení studia absolvent umí:

vhlédnout a pochopit podstatu základních pedagogických procesů, metodických přístupů a objasnit podstatu základních pedagogických koncepcí s ohledem na příbuzné obory – zejména psychologické disciplíny; aplikovat a využívat získané znalosti, dovednosti, kompetence z oblasti pedagogiky, psychologie, ale i široké oblasti výchov (výtvarná, hudební, dramatická, literární, tělesná, environmentální, informační), kulturního dědictví při přípravě, vedení, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávacích programů neformálního vzdělávání; aplikovat metodické a koncepční přístupy při pedagogické práci s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání; využívat získané metodické přístupy a komunikační strategie při práci se skupinou a při řešení pedagogických situací a problémů; aplikovat porozumění pojmům, teoretickým a metodickým přístupům inkluzivní pedagogiky při práci s heterogenní skupinou a s ohledem na individuální zvláštnosti dětí a mládeže.

Pro dosažení těchto cílů absolvent získá:

znalosti v oblasti pedagogiky, vzdělávání a výchovy, pochopení důležitosti mezioborového chápání pedagogických procesů, základní orientaci v širších současných i historických souvislostech problémů výchovy a vzdělávání; znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové, sociální a pedagogické, v oblasti skupinové dynamiky a vedení malých skupin; dovednosti v přípravě pedagogického programu s ohledem na didaktické a psychodidaktické souvislosti; vybrané teoretické znalosti a dovednosti v oblasti dramatické a jazykové výchovy, hudební výchovy, rozvoje estetického vnímání a výtvarné tvořivosti, tělesné výchovy a organizace sportovních aktivit, environmentální výchovy, informační výchovy, multikulturní výchovy; základní znalosti a dovednosti potřebné pro koncepci, realizaci a analýzu výchovně-vzdělávacího programu a vyhodnocení jeho účinnosti; základní orientaci v právním rámci v oblasti neformálního vzdělávání.

Rozvrhy PS kombi

Rozvrh PS kombi na ZS 2021/2022. Předřazený týden 20. 9. - 25. 9. 2021. Rozvrh si pravidelně kontrolujte.

PRAXE

V rámci koncepce reflektovaných praxí (zařazeny již od prvního do třetího ročníku studia) je student veden s ohledem na osobnost dítěte, jeho individuální zvláštnosti a specifika k aplikaci získaných znalostí, vědomostí, dovedností při řešení pedagogických problémů a pedagogických situací typických pro pedagogickou práci v rámci neformálního vzdělávání. Studenti vykonávají praxi v různých typech organizací, jako jsou zejména školní družiny, školní kluby, instituce neformálního vzdělávání. Ve vyšší míře je využíváno bohaté, intenzivní a dlouhodobé spolupráce katedry pedagogiky a psychologie s inovativně či alternativně zaměřenými školami, respektive jejich školními družinami či kluby. Studenti se naučí připravit ucelený program pro družiny a školní kluby škol zaměřených na waldorfskou pedagogiku či Montessori pedagogiku. Studenti také ve spolupráci se svým tutorem praxe mohou připravit samostatné projekty, jako jsou adaptační kurzy pro základní a střední školy či programy pro letní pobytové či příměstské tábory.

Pojetí praxe bakalářského studijního programu Pedagogická studia – prezenční forma studia

Bakalářský program Pedagogická studia Vás připravuje zejména na uplatnění v pedagogické praxi. Proto je i v rámci celého studia kladen na praktickou část velký důraz. Praktická část studia je provázána s „teoretickou“ přípravou. Reflektovaný systém pedagogické praxe Vás připraví na zvládání náročné, ale zajímavé a potěšující práce s dětmi a mládeží.

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.
garantka studijního programu

V rámci koncepce reflektovaných praxí (zařazeny již od prvního do třetího ročníku studia) je student veden s ohledem na osobnost dítěte, jeho individuální zvláštnosti a specifika k aplikaci získaných znalostí, vědomostí, dovedností při řešení pedagogických problémů a pedagogických situací typických pro pedagogickou práci v rámci neformálního vzdělávání. Studenti vykonávají praxi v různých typech organizací, jako jsou zejména školní družiny, školní kluby, instituce neformálního vzdělávání. Ve vyšší míře je využíváno bohaté, intenzivní a dlouhodobé spolupráce katedry pedagogiky a psychologie s inovativně či alternativně zaměřenými školami, respektive jejich školními družinami či kluby. Studenti se naučí připravit ucelený program pro družiny a školní kluby škol zaměřených na waldorfskou pedagogiku či Montessori pedagogiku.

V rámci pedagogické praxe studenti navrhují, realizují a reflektují výchovně-vzdělávacích programy v oblasti výtvarné, hudební, jazykově-literární, dramatické, tělesné, environmentální či mediální výchovy. Aktivity v rámci reflektivní pedagogické praxe studenti připravují a vyhodnocují s vyučujícím katedry pedagogiky a psychologie. Pedagogické přípravy mohou studenti konzultovat s pedagogy z praxe, u nichž praxe probíhá. Přípravy, výstupy a reflexe pedagogické praxe student zahrnuje do svého portfolia z praxe. Svoji praxi studenti shrnují do závěrečného portfolia, které je hodnoceno v rámci státní závěrečné zkoušky.

Cílem Praxe 1 je seznámení studentů se šíří pedagogické praxe neformálního vzdělávání. V rámci předmětu Praxe 1 musí studenti absolvovat v roli pozorovatele nejméně pět náslechových vícehodinových bloků ve školních družinách, školních a sportovních klubech, neziskových organizacích či vybraných partnerských institucích neformálního vzdělávání (vzdělávací oddělení muzeí, galerií) pod vedením odborného tutora.

Cílem Praxe 2 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast jazykově-literární, dramatické výchovy či interpretace historicko-kulturního dědictví. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.

Cílem Praxe 3 je navrhnout, realizovat a zhodnotit výchovně vzdělávací činnosti a jednoduché programy pro pobytovou akci v celkové délce minimálně 5 dnů (letní tábor, příměstský tábor, škola v přírodě, sportovně-pobytové akce, harmonizační pobyty dětí a mládeže).

Cílem Praxe 4 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast výtvarné výchovy, výtvarné tvořivosti a výtvarného experimentu. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.

Cílem Praxe 5 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast tělesné výchovy, environmentální výchovy, outdoorových aktivit a oblast interpretace geograficko-sociálního prostoru. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.