Skip to main content

Pedagogická studia (Bc.)

... je bakalářský studijní program (v prezenční nebo kombinované formě - studijní plán), který připraví studenty na pedagogickou práci ve školních klubech, ve volnočasových organizacích a mimoškolních institucích. Do bakalářského studijního programu Pedagogická studia se mohou studenti hlásit v rámci přijímacího řízení ke studiu od roku 2020/21. Studijní program Pedagogická studia navazuje na dlouhodobé zkušenosti katedry pedagogiky a psychologie s programem zaměřeným na volnočasovou pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci v neformálním vzdělávání. 

Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích. Studijní program usiluje o osobnostní a pedagogický rozvoj studentů v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí, aby student dokázal uplatnit pedagogické znalosti a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí. Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě úspěšného složení přijímací zkoušky - test obecných předpokladů. 

Po ukončení studia absolvent umí:

vhlédnout a pochopit podstatu základních pedagogických procesů, metodických přístupů a objasnit podstatu základních pedagogických koncepcí s ohledem na příbuzné obory – zejména psychologické disciplíny; aplikovat a využívat získané znalosti, dovednosti, kompetence z oblasti pedagogiky, psychologie, ale i široké oblasti výchov (výtvarná, hudební, dramatická, literární, tělesná, environmentální, informační), kulturního dědictví při přípravě, vedení, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávacích programů neformálního vzdělávání; aplikovat metodické a koncepční přístupy při pedagogické práci s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání; využívat získané metodické přístupy a komunikační strategie při práci se skupinou a při řešení pedagogických situací a problémů; aplikovat porozumění pojmům, teoretickým a metodickým přístupům inkluzivní pedagogiky při práci s heterogenní skupinou a s ohledem na individuální zvláštnosti dětí a mládeže.

Pro dosažení těchto cílů absolvent získá:

znalosti v oblasti pedagogiky, vzdělávání a výchovy, pochopení důležitosti mezioborového chápání pedagogických procesů, základní orientaci v širších současných i historických souvislostech problémů výchovy a vzdělávání; znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové, sociální a pedagogické, v oblasti skupinové dynamiky a vedení malých skupin; dovednosti v přípravě pedagogického programu s ohledem na didaktické a psychodidaktické souvislosti; vybrané teoretické znalosti a dovednosti v oblasti dramatické a jazykové výchovy, hudební výchovy, rozvoje estetického vnímání a výtvarné tvořivosti, tělesné výchovy a organizace sportovních aktivit, environmentální výchovy, informační výchovy, multikulturní výchovy; základní znalosti a dovednosti potřebné pro koncepci, realizaci a analýzu výchovně-vzdělávacího programu a vyhodnocení jeho účinnosti; základní orientaci v právním rámci v oblasti neformálního vzdělávání.

SZZ - DŮLEŽITÉ MATERIÁLY

Zde naleznete informace k tvorbě, struktuře a hodnocení Závěrečných portfólií. 

Závěrečné portfólio

Hodnocení zavěrečného portfólia

 

 

Úvodní soustředění 

Úvodní soustředění - prezenční forma - program

Úvodní soustředění - kombinovaná forma - program

Rozvrhy PGS kombi

Rozvrh PGS kombi na ZS v AR 2024/2025 (přihlášení do googlu tul mejlem).

 

Rozvrh PGS kombi na LS v AR 2024/2025 (přihlášení do googlu tul mejlem).

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

PRAXE

V rámci koncepce reflektovaných praxí (zařazeny již od prvního do třetího ročníku studia) je student veden s ohledem na osobnost dítěte, jeho individuální zvláštnosti a specifika k aplikaci získaných znalostí, vědomostí, dovedností při řešení pedagogických problémů a pedagogických situací typických pro pedagogickou práci v rámci neformálního vzdělávání. Studenti vykonávají praxi v různých typech organizací, jako jsou zejména školní družiny, školní kluby, instituce neformálního vzdělávání. Ve vyšší míře je využíváno bohaté, intenzivní a dlouhodobé spolupráce katedry pedagogiky a psychologie s inovativně či alternativně zaměřenými školami, respektive jejich školními družinami či kluby. Studenti se naučí připravit ucelený program pro družiny a školní kluby škol zaměřených na waldorfskou pedagogiku či Montessori pedagogiku. Studenti také ve spolupráci se svým tutorem praxe mohou připravit samostatné projekty, jako jsou adaptační kurzy pro základní a střední školy či programy pro letní pobytové či příměstské tábory.

Pojetí praxe bakalářského studijního programu Pedagogická studia – prezenční forma studia

Bakalářský program Pedagogická studia Vás připravuje zejména na uplatnění v pedagogické praxi. Proto je i v rámci celého studia kladen na praktickou část velký důraz. Praktická část studia je provázána s „teoretickou“ přípravou. Reflektovaný systém pedagogické praxe Vás připraví na zvládání náročné, ale zajímavé a potěšující práce s dětmi a mládeží.

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.
garantka studijního programu

V rámci koncepce reflektovaných praxí (zařazeny již od prvního do třetího ročníku studia) je student veden s ohledem na osobnost dítěte, jeho individuální zvláštnosti a specifika k aplikaci získaných znalostí, vědomostí, dovedností při řešení pedagogických problémů a pedagogických situací typických pro pedagogickou práci v rámci neformálního vzdělávání. Studenti vykonávají praxi v různých typech organizací, jako jsou zejména školní družiny, školní kluby, instituce neformálního vzdělávání. Ve vyšší míře je využíváno bohaté, intenzivní a dlouhodobé spolupráce katedry pedagogiky a psychologie s inovativně či alternativně zaměřenými školami, respektive jejich školními družinami či kluby. Studenti se naučí připravit ucelený program pro družiny a školní kluby škol zaměřených na waldorfskou pedagogiku či Montessori pedagogiku.

V rámci pedagogické praxe studenti navrhují, realizují a reflektují výchovně-vzdělávacích programy v oblasti výtvarné, hudební, jazykově-literární, dramatické, tělesné, environmentální či mediální výchovy. Aktivity v rámci reflektivní pedagogické praxe studenti připravují a vyhodnocují s vyučujícím katedry pedagogiky a psychologie. Pedagogické přípravy mohou studenti konzultovat s pedagogy z praxe, u nichž praxe probíhá. Přípravy, výstupy a reflexe pedagogické praxe student zahrnuje do svého portfolia z praxe. Svoji praxi studenti shrnují do závěrečného portfolia, které je hodnoceno v rámci státní závěrečné zkoušky.

Cílem Praxe 1 je seznámení studentů se šíří pedagogické praxe neformálního vzdělávání. V rámci předmětu Praxe 1 musí studenti absolvovat v roli pozorovatele nejméně pět náslechových vícehodinových bloků ve školních družinách, školních a sportovních klubech, neziskových organizacích či vybraných partnerských institucích neformálního vzdělávání (vzdělávací oddělení muzeí, galerií) pod vedením odborného tutora.

Cílem Praxe 2 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast jazykově-literární, dramatické výchovy či interpretace historicko-kulturního dědictví. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.

Cílem Praxe 3 je navrhnout, realizovat a zhodnotit výchovně vzdělávací činnosti a jednoduché programy pro pobytovou akci v celkové délce minimálně 5 dnů (letní tábor, příměstský tábor, škola v přírodě, sportovně-pobytové akce, harmonizační pobyty dětí a mládeže).

Cílem Praxe 4 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast výtvarné výchovy, výtvarné tvořivosti a výtvarného experimentu. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.

Cílem Praxe 5 je navrhnout, realizovat a zhodnotit jednoduchý výchovně vzdělávací program pro skupinu dětí či mládeže v rámci neformálního vzdělávání (školní družina/klub). Program je zaměřen na oblast tělesné výchovy, environmentální výchovy, outdoorových aktivit a oblast interpretace geograficko-sociálního prostoru. Student realizuje praktické aktivity po dobu celého semestru v rozsahu min. 4 hod./týdně.