Skip to main content

Workshopy

Večer s kytarou

Všestranné zájmy a schopnosti představili studující oboru PEDAGOGICKÁ STUDIA v další společné akci. Po skvělém turnaji v KIN BALLu, prokazujícím sportovní nadšení i vynikající zdatnost našich studentů, jsme v pondělí 13.5. při u táboráku na louce v areálu kolejí TUL mohli obdivovat bohatý repertoár a hru na kytaru studentek Katky Rosové a Marie Machurkové ze 2. r. a Jana Onodiho z 1. r. se zpěvem, rytmickým doprovodem i tancem jejich spolužáků ze všech ročníků.  "Akce se z našeho pohledu velmi podařila a rozhodně nebyla poslední!" (studentská tutorka a zároveň koordinátorka akcí Katka Rosová). Při neformálním setkání byl i prostor pro rozhovor s tutorkou dr. Kirykovou, v jehož rámci se probralo mnoho zajímavých témat souvisejících nejen se studiem, studijním programem či spokojenost studentů na naší fakultě.

Workshop Začít spolu 

Workshop Začít spolu (Step by step) realizovala dne 29. dubna 2024 katedra pedagogiky a psychologie ve spolupráci s lektorkou Petrou Rakoušovou (Step by step Organisation). Toto setkání bylo příležitostí pro studenty, aby se dozvěděli více o tomto programu, který je zaměřen na spolupráci a interaktivní učení. Workshop představil základní principy a cíle programu Začít spolu, studenti si mohli vyzkoušet řadu aktitiv v tzv. centrech aktivit. Tato centra byla designována tak, aby poskytla studentům možnost okamžitě aplikovat teoretické znalosti v praxi.

Interkulturní workshop

Interkulturní workshop pro studenty PEDAGOGICKÝCH STUDIÍ pořádala 24.4.24 KPP FP TUL (dr. Kiryková) ve spolupráci s  lektorkami ze Společnosti pro integraci a migraci. V rámci pestrého programu workhopu, realizovaného řadou zajímavých metod (prožitkové metody, storytelling a další)  si účastníci rozšířili povědomí o nesnadné situaci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, přicházejících v různém věku do škol i volnočasových organizací v České republice. Dozvěděli se o možnostech českého vzdělávacího systému pro podporu jazykové i sociální a pedagogické inkluze těchto dětí/žáků a získali řadu odkazů a doporučení jak na příklady dobré praxe, tak i na vzdělávací a metodické materiály pro pedagogy pracující s dětmi a žáky s OMJ. "Workshop byl zajímavým a inspirativním zpestřením studia a doporučené materiály určitě využiji v praxi" (M., účastník workshopu).

Kulatý stůl: Jak rozvíjet spolupráci rodiny a školy?

Kulatý stůl na téma Jak rozvíjet spolupráci rodiny a školy uspořádala Katedra pedagogiky a psychologie (Dana Kasperová) dne 25. 3. 2024. Pozvaní odborníci Šárka Langová (zástupkyně ředitele ZŠ Kaplického pro Waldorfské Třídy) a Daniel Nevařil (předseda Spolku waldorfská iniciativa) diskutovali společně se studentkami a studenty FP TUL o možnostech spolupráce školy a rodiny na příkladu dobré praxe Waldorfských Tříd při ZŠ Kaplického v Liberci.

KPP workshop Prostor pro spor

Katedra pedagogiky a psychologie uspořádala ve spolupráci s neziskovou organizací Nesehnutí workshop Prostor pro spor - dne 13. 3. 2024 pro studenty oboru Pedagogická studia. Cílem workshopu bylo dát studentům prostor pro diskusi o „kontroverzních“ tématech současné společnosti a naučit se, jak o těchto tématech komunikovat nekonfliktní cestou. Součástí workshopu bylo i představení vzdělávací metodiky na téma polarizace a nekonfliktní komunikace. Workshop vedla Anna Demchuk (Nesehnutí) a Dana Kasperová (KPP). Projekt je podpořen Norskem prostřednictvím Programu Lidská práva Norských fondů pod číslem LP-HRMGSA-026.

Setkání garantky se studenty v kombinované formě oboru PGS

Setkání garantky studijního programu Pedagogická studia se studenty 1.-3. ročníku kombinované formy studia proběhlo ve dnech 15. a 16. 2. 2024 a svým způsobem navázalo na obdobná setkání, jež byla realizována v zimním semestru se studenty prezenční formy studia. Garantka doc. Kasperová společně s akademickou tutorkou dr. Kirykovou diskutovaly se studenty o průběhu studia, o průběhu a způsobu hodnocení SZZ a přípravě závěrečného portfolia. V 1. roč. se studenti vyjadřovali k požadavkům na zápočty a zkoušky v zimním semestru, studenti 2. roč. se zajímali o možnosti konání praxe a studenti 3. roč. nejvíce otázek směřovali ke státním závěrečným zkouškám a možnostem dalšího studia na FP TUL. Zároveň studijní program PGS hodnotili velmi kladně, oceňovali aktuálnost a zajímavost mnohých předmětů, jež během studia absolvovali a rovněž vyzdvihovali lidský přístup a podporu ze strany akademiků a akademiček katedry pedagogiky a psychologie.

Setkání studujících oboru PGS s tutorkami a garantkou oboru

Společné setkání garantky, tutorky a studentů / studentek Pedagogických studií se uskutečnilo 17. 10. 2023. Hlavním bodem programu bylo setkání studentů 1., 2. a 3. ročníků, kteří tak měli možnost se vzájemně setkat, seznámit se a sdílet zkušenosti se studiem oboru či pedagogické praxe, kterou v rámci studia absolvují. "Na setkání oceňuji zejména to, že se studenti všech ročníků dokázali propojit a vzájemně sdílet své zkušenosti. Studenti, kteří teprve začínají se studiem v 1. ročníku, získali nejen konkrétnější představu o tom, co je čeká během studia, ale i mnoho cenných rad a doporučení od svých zkušenějších kolegyň a kolegů", dodává garantka studijního oboru doc. Dana Kasperová.  Na organizaci a realizaci tohoto setkání se vedle garantky doc. Kasperové a tutorky PGS dr. Kirykové velkou měrou podílely studentské tutorky Lucie Poloprutská (3. roč.), Kateřina Rosová (2. r) a nově i Veroniky Jirušové (1. roč.). Patří jim za to velký dík a přání do budoucna, ať ve svých tutorských aktivitách úspěšně pokračují. Přejeme mnoho tvůrčích nápadů.

Rozvoj tvořivosti ve waldorfské koncepci (ne)formálního vzdělávání

Katedra pedagogiky a psychologie uspořádala workshop Rozvoj tvořivosti ve waldorfské koncepci (ne)formálního vzdělávání, který se uskutečnil 6. 10. 2023 pod vedením zkušené lektorky Hany Lamačové a doc. Dany Kasperové. Studenti měli možnost prakticky si vyzkoušet tvorbu z přírodních materiálů, malbu akvarelů, „filcování“ či tvůrčí aktivity s vlnou. Součástí workshopu byla i reflexe rozvoje tvořivosti a osobnosti dítěte ve waldorfské koncepci vzdělávání.

Úvodní soustředění 1. ročníků Pedagogických studií

Úvodní soustředění pro 1. ročníky studia oboru PEDAGOGICKÁ STUDIA proběhla za účasti vedoucího katedry pedagogiky a psychologie prof. T. Kaspera, Ph.D., garantky oboru doc. D. Kasperové, Ph.D., tutorky oboru PhDr. S. Kirykové, Ph.D. a dalších vyučujících oboru ve dnech 13.9.2023 (pro kombinované studium) a ve dnech 15. a 16.9.2023 (pro studium prezenční). Po vzájemném představení vyučujících i studentů byli zvoleni studentští tutoři a studenti byli seznámeni s koncepcí studia oboru a systémem pedagogických praxí i s administrativními a organizačními záležitostmi studia (www stránky domovské katedry, systém STAG, e-learning TUL, studentské karty, budovy areálu TUL atd.). Následně absolvovali studenti odborné exkurze s průvodci v univerzitní i v krajské vědecké knihovně v Liberci.

Odpoledne 15.9. a následující den byly věnovány bližšímu seznámení studentů prezenční formy studia prostřednictvím sportovně-pohybových, relaxačně-zábavných i sebepoznávacích aktivit (vytváření karty osobních zájmů, schopností, dovedností i pedagogických zkušeností; dramatizace zážitků prvního dne; reflektivní aktivita vzájemného popisu a poznávání). Aktivity byly lektorkami dr.  S. Kirykovou a dr.  M. Nišponskou prezentovány z didakticko-psychologické perspektivy tak, aby již v této přípravné fázi před samotným studiem oboru byli studující vedení k pedagogické reflexi nápadů a realizovaných činností.  Společně byla reflektována očekávání i případné nejistoty účastníků vzhledem k budoucímu studiu oboru.  

Zahraniční studentská exkurze v Německu

Studentky a studenti bakalářského programu Pedagogická studia absolvují nově povinný předmět Zahraniční pedagogická exkurze, v jehož rámci mohou na „vlastní kůži“ nahlédnout principy zahraničních pedagogických koncepcí. „Soustředíme se na zahraniční školy, které nabízí alternativně pojatý vzdělávací program a na jejich příkladu hodnotíme a analyzujeme přínos dané pedagogické koncepce pro rozvoj dětí v složitém 21. století“, sděluje garantka programu Dana Kasperová. V květnu a v červnu 2023 studentky a studenti navštívili školy v německé Hartavě a waldorfskou školu ve Zhořelci. Na těchto školách sledovali jak pedagogické principy, tak i sociální klima, výukové metody a zejména také oblast neformálního vzdělávání v tzv. celodenní škole. Předmět zahraniční exkurze se stal důležitou součástí programu a snad i motivuje studentky a studenty k dalšímu poznávání zajímavého zahraničního pedagogického terénu. Dokazují i to mnohé postřehy ze zahraniční cesty: „V tomto prostředí jsem shledala spousty zajímavých situací a principů, které mi připadaly přínosné. Velmi mě toto pojetí výuky zaujalo, zejména v tom, že děti zde jsou nenásilnou formou vedeny k samostatnosti, což považuji za velmi důležité“, říká studentka Kristýna Bláhová o návštěvě ve waldorfské škole ve Zhořelci. Podobně i její kolegyně ze studia shledaly mnoho důležitých prvků v koncepci alternativní školy v Hartavě, kde hodnotily jak věkově smíšené skupiny a spolupráci v nich, tak i aktivní učení, badatelsky orientované výukové postupy, svobodu učení a rozvoj těla i duše ve výuce.

Festival neformálního vzdělávání

Katedra pedagogiky a psychologie uspořádala dne 14. 4. 2023 již druhý ročník Festivalu neformálního vzdělávání. Vzniká tak společná platforma pro sdílení dobré praxe, nápadů a pedagogických inspirací mezi studenty studijního programu Pedagogická studia, akademiky KPP FP TUL a zástupci významných organizací neformálního vzdělávání v Libereckém kraji (zástupci Člověka v tísni, DDM Větrník, Severočeského muzea, Lesmíru, dětského klubu MZŠ Tanvald, školního klubů ZŠ Montessori z Jablonce nad Nisou, ZŠ Montessori Liberec, waldorfské třídy ZŠ Kaplického či Učíme venku ZŠ Ostašov). Nedílnou součástí byla již tradiční soutěž o nejlepší studentský plakát, v níž zvítězil student J. Cinibuk. Workshopy v odpoledních hodinách seznamovaly s pojetím reflexivní praxe, formativním hodnocením, tvorbou portfolia či profesním rozvojem studentů.

Nadané dítě

Workshop Nadané dítě ve vzdělávání uspořádala dne 12. 4. 2023 katedra pedagogiky a psychologie ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI). Workshop pod vedením odbornice z NPI dr. Šeflové a doc. Kasperové z KPP se zaměřoval na problematiku nadaných dětí v neformálním vzdělávání a možnosti rozvoje nadání a talentů v mimoškolních činnostech a volném čase.

PLAKÁT

Vernisáž studentské výstavy "Znovuoživení Ležáků"

V pondělí 13.3.2023 v 14:30 hod. ve foyer budovy G (3.p) se uskutečnila vernisáž výstavy, kterou vytvořila studentka FP Simona Kohoutová společně se studentkami Pedagogických studií v rámci soutěže SVUČ pod vedením doc. Dany Kasperové. Hlavním motivem výstavy bylo připomenutí odkazu příběhu Ležáků očima současné mladé generace.

Osud Ležáků – interpretace historického a kulturního dědictví a výchova k toleranci a demokracii

V rámci projektu studentské a vědecké činnosti řešila studentka Simona Kohoutová projekt připomínající tragédii v Ležákách (vedení SVUČ doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.) Cílem projektu, který byl propojen se semináři Interpretace kulturního a historického dědictví a Odbornou exkurzí v rámci studijního programu Pedagogická studia, bylo poukázat na pedagogickou práci s pamětí a na rozvoj lidských hodnot směřujících k toleranci a demokracii. V neposlední řadě slouží projekt jako námět pro práci s žáky 2. stupně ZŠ – jak s dětmi interpretovat historické a kulturní dědictví. Výstupem projektu jsou pracovní listy pro žáky 9. třídy ZŠ. Ty nejsou zaměřeny jen na znalosti, ale zejména na rozvoj postojů, hodnot žáků. Pozitivní byla i vzájemná studentská spolupráce napříč studijními obory.

Jak říká řešitelka projektu Simona Kohoutová: „Hlavní náplní projektu byla samotná exkurze do Ležáků, uskutečněná dne 4. 11. 2022. V Památníku Ležáky jsme se setkali s Jarmilou Doležalovou ml., dcerou poslední přeživší ležácké tragédie. S paní Doležalovou jsme měli možnost prožít si celý příběh skrze emotivní vyprávění a úkoly v různých rolích – jak bychom se sami zachovali jako ležáčtí obyvatelé?“

Výsledkem projektu je video z exkurze a video, jež poukazuje právě na emoce spojené s pietním místem. Na pietním místě bylo pořízeno také několik fotografií, které budou součástí plánované výstupy na TU Liberec.

Zde více :

příběh Ležáků       plakát      pracovní listy pro žáky

POZVÁNKA NA WORKSHOP KPP FPHP TUL
k rozvoji vědecké a mezinárodní spolupráce

Zveme na workshop a diskusi k tématům rozvoje pedagogické vědy na KPP – rozvoj a využitelnost vědecké spolupráce TU Liberec – TU Dresden, rozvoj spolupráce s dalšími univerzitami a paměťovými institucemi

Pozvánka 

Jak podpořit nadané děti ve škole

Katedra pedagogiky a psychologie ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje pořádá v pořadí již druhou konferenci Jak podpořit nadané děti ve škole, která proběhne ve středu 18.5.2022 od 12:30 do 17:00 hod. na budově G, FP TUL.

Program a přihlášení zde  

Festival neformálního vzdělávání

Festival neformálního vzdělávání uspořádala dne 1. 4. 2022 Katedra pedagogiky a psychologie, kterého se zúčastnili studenti, akademici a zástupci významných organizací poskytující neformální vzdělávání v Libereckém kraji. O svých zkušenostech se studenty živě diskutovali zástupci Člověka v tísni, DDM Větrník, Severočeského muzea, Lesmíru, dětského klubu MZŠ Tanvald, školního klubů ZŠ Montessori z Jablonce nad Nisou, ZŠ Montessori Liberec, waldorfské třídy ZŠ Kaplického či Učíme venku ZŠ Ostašov. Součástí festivalu byla i soutěž o nejlepší studentský plakát, v níž zvítězila studenta bc. studijního programu Pedagogická studia Tereza Sobolová. V odpolední části se konaly workshopy, jež se zaměřovaly na reflexivní pojetí pedagogických praxí, profesní rozvoj studentů a tvorbu studentských portfolií.

Děti pomáhají dětem – benefiční představení jako pomoc Ukrajině

  „Návštěva z pravěku je divadelní hra, kterou napsal v terezínském ghettu židovský chlapec Petr Ginz, jehož svobodný život ukončila německá nacistická agrese za druhé světové války. Divadelní příběh nadaného Petra Ginze je dnes, bohužel, opět silným příběhem nastavujícím zrcadlo i současným osudům dětí, jež se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině ocitly v existenčně těžkých situacích“, říká Dana Kasperová z katedry pedagogiky a psychologie.

Divadelní představení nastudovali studenti gymnázia Přírodní škola v Praze, kteří se odkazem terezínských dětí aktivně zabývají a zasazují se o to, aby tragická ztráta dětských životů za druhé světové války nebyla zapomenuta a navždy nám říkala, že zlu je nutno se postavit a bezbranným dětem je nutno vždy pomoci. „Příběh na motivy knihy a životního příběhu Petra Ginze, mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora časopisu Vedem v terezínském ghettu za druhé světové války byl inspirován Julesem Vernem a prolíná se s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu“, říká ředitel školy František Tichý a dodává: „Tento příběh nás nesmí nechat chladnými ani vůči současné agresi a bezpráví, která samozřejmě dopadá ve velké míře na děti a radikálně změnila jejich dětství a dospívání.“

Finanční výtěžek z divadelního představení Návštěva z pravěku, které zahraje pražské gymnázium Přírodní škola dne 31. 3. 2022 v 9.30 v aule Technické univerzity, bude věnován na konto Člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Vstupné je 30 Kč. Na představení jsou zváni všichni studenti a zaměstnanci Technické univerzity v Liberci.

Studenti FP TUL se zapojili do pomoci ukrajinským dětem prchajícím před válkou

 V České republice a rovněž přímo v Liberci se nachází nyní nemalé množství ukrajinských dětí, které uprchly nejčastěji se svými matkami před konfliktem na Ukrajině. Dopady válečné agrese Putinova Ruska na Ukrajinu postavilo bezbranné děti do těžko řešitelných životních situací. Pomoci ukrajinským dětem alespoň trochu „zapomenout“ na každodenní těžkosti člověka prchajícího před válkou chtějí i studenti FP TUL. „Studentky pedagogických oborů naší fakulty se aktivně zhostily pomoci při aktivním trávení volného času ukrajinských dětí. V DDM Větrník pomohou vést sportovní aktivity ve spolupráci se zaměstnanci domova dětí a mládeže. Patří jim za jejich dobrovolnickou práci velké poděkování“, říká Dana Kasperová koordinátorka této pomoci z katedry pedagogiky a psychologie. „Velmi si vážíme jakékoliv podpory našich studentů ukrajinským dětem v existenčně těžké situaci“, dodává proděkanka Zuzana Pechová a věří, že vedle materiální a finanční pomoci mohou naši studenti pomoci právě s podporou ukrajinských dětí ve škole a ve volnočasových aktivitách.

PEDAGOGICKÉ HORIZONTY 2021 – studentská konference 

Na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL proběhla ve středu 15. 12. 2021 Studentská konference – Pedagogické horizonty 2021 na téma Inovativní a alternativní pedagogické koncepce v současné společnosti. Cílem této studentské konference bylo představit z různých úhlů pohledu inovativní a alternativní koncepce, které poukazují na současné trendy ve vzdělávání – otevřený a partnerský přístup, konstruktivistické učení, diverzitu, zásady inkluzivní pedagogiky či zdravého učení. Na konferenci se sešli studenti napříč studijními programy i ročníky, nejpočetněji byli zastoupeni studenti NMgr. Vychovatelství z 1. a 2. ročníku a studenti Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. ze 2. a 3. ročníků.

1

2

3

4

5

WORKSHOP MONTESSORI PEDAGOGIKY

Dne 24. 11. 2021 proběhl workshop k problematice principů a koncepce Montessori pedagogiky. Workshop vedla lektorka a ředitelka MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou Vlasta Hillebrandová. Workshop byl součástí semináře zaměřeného na význam alternativních vzdělávacích koncepcí v současné proměně českého vzdělávání. Workshop poukázal prakticky a konkrétně na vybrané principy Montessori a podpořil diskusi studentek k využití těchto principů v současném vzdělávacím prostředí.

Kulatý stůl k pedagogickým praxím v neformálním vzdělávání

Dne 5.10.2021 se konal na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL kulatý stůl k pedagogickým praxím v neformálním vzdělávání. Diskuse se věnovala jak spektru pedagogických cílů a různorodému zaměření pedagogických institucí působících v neformálním vzdělávání, tak i možnostem realizace reflektované praxe studentů pedagogických neučitelských oborů v těchto institucích.

TANDEMOVÁ VÝUKA

Tandemová výuka v seminářích psychologie na KPP: Do výuky psychologických předmětů na KPP se často zapojují pozvaní odborníci z praxe. Setkávání s experty jsou pro studenty vždy zajímavá, motivující a inspirující. Diskuse s odborníky studentům umožňují vytvořit si jasnější
představu o výkonu edukační praxe v reálném životě. Zde více ..

DIALOG S ALTERNATIVAMI v neformálním vzdělávání

Dne 1. 3. 2021 proběhlo na Katedře pedagogiky a psychologie FP TUL diskusní fórum Dialog s alternativami v neformálním vzdělávání, v jehož rámci zástupci odborné veřejnosti, akademické obce i studenti FP TUL diskutovali o možnostech alternativního vzdělávání v libereckém regionu i o otázkách neformálního vzdělávání v těchto institucích. Hlavním tématem se stalo využití waldorfské, Montessori či lesní pedagogiky v neformálním vzdělávání dětí i mládeže. Dále se učitelé a ředitelé inovativních škol společně s akademiky a studenty zamýšleli nad možnostmi využití prvků alternativních pedagogických koncepcí v běžné škole či v praxi školních družin a klubů.