Skip to main content

Evropské projekty

Evropské projekty chápeme jako velmi dobrou příležitost inovovat strukturu našich studijních programů, zkvalitnit naši akademickou výuku a posílit její seminární podobu a na praxi zaměřený přístup pedagogického vzdělání. Evropské projekty měly důležitý přínos rovněž v rámci propojení s pedagogickou praxí („společenství praxe“), v rámci spolupráce s inovativními školami, učiteli a lektory rozvíjejícími aktivní formy výuky i neformálního vzdělávání, na dítě zaměřený učební styl. S mnohými z učitelů a lektorů z praxe jsme uzavřeli užší formy spolupráce, které překročily dobu řešení projektu.

Evropské projekty nám rovněž umožnily zapojit se do zcela nových témat a vést mezioborovou, mezikatedrovou a mezifakultní spolupráci v rámci Technické univerzity v Liberci. Rovněž jsme je uvítali jako platformu spolupráce pedagogických fakult při hledání nových forem vysokoškolského vzdělání pedagogů.  

Jsme nebo jsme byli řešiteli, spoluřešiteli či členy týmu v těchto evropských projektech

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908
  Učitelem moderně a odborně (2018-2020): projekt vedl k inovaci učitelského studia na FP TUL

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
  Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (2017-2019): projekt vedl k propojení pedagogických fakult v ČR, k užší spolupráci s učiteli a inovaci učitelského vysokoškolského studia
  https://pedf.cuni.cz/PEDF-1338.html

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
  Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (2017-2019): projekt vedl v rámci spolupráce pedagogických fakult v ČR k inovacím vzdělávání učitelek mateřských škol.
  https://pedf.cuni.cz/PEDF-1337.html
  https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/

 • CZ.1.07/2.3.00/45.0011
  Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (2014-2015): projekt vedl v rámci intenzivní mezifakultní spolupráce TUL k rozvoji badatelských forem výuky v neformálním vzdělávání a na TUL

 • CZ.1.07/1.3.52/01.0002
  Živá škola - škola životem pro život (2013-2015): projekt podpořil intenzivní spolupráci FP TUL se školským terénem a podpořil další vzdělávání učitelů na základě krátkodobých kurzů vedených lektory FP TUL

 • CZ.1.07/2.2.00/18.0027
  Inovace kombinované formy studijního oboru učitelství pro 1.stupeñ základních škol na FP TUL (2011-2013): projekt byl zaměřen na zkvalitnění učitelského přípravy ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v kombinované formě studia na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

 • CZ.1.07/1.3.03/02.0021
  Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje (2009-2012): projekt vedl k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na FP TUL, kurzy byly zaměřeny na rozvoj aktivních forem výuky v rámci škol Libereckého kraje