Skip to main content

Učitelství: pedagogicko-psychologický modul

Příprava na učitelskou profesi je naším velkým úkolem a závazkem. Proto usilujeme o akademickou přípravu, která poskytne budoucím učitelům vhled do pedagogicko-psychologických souvislostí a zároveň je připraví na  učitelské „řemeslo“. Záleží nám na přípravě, která studenty vede k rozvoji pedagogických dovedností, k nácviku vyučovacích strategií, ke koncipování pedagogických situací zohledňujícímu osobnostní specifika a sociálně kulturní různorodost žáka. Důraz klademe na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů, na aktivní využívání takových metod výuky a výchovných postupů, které respektují individuální specifika a vzdělávací potřeby žáků a studentů a posilují  kohezi skupiny. Systém pedagogicko-psychologické přípravy, oborově didaktické přípravy a praktické přípravy vede k možnosti utváření vlastního vyučovacího stylu studentů, v jehož rámci student dokáže úspěšně diferencovat a individualizovat procesy učení.

Pedagogicko-psychologická příprava budoucích učitelů poskytuje základní rámec v bakalářském studiu a graduje v navazujícím magisterském studiu učitelství, v jehož rámci je integrálně propojena s praktickou pedagogickou přípravou založenou zejména na reflektované pedagogické praxi. Studenti učitelství tak mohou vhlédnout, jak jim vývojová, pedagogická či sociální psychologie umožňují lépe porozumět chování a jednání žáků a pomáhají jim koncipovat vyučovací situace s ohledem na kurikulum i žáka. Rovněž předměty didaktické přípravy a pedagogických disciplín vedou budoucí učitele k utváření diverzifikovaného vlastního vyučovacího stylu, který jim pomáhá zvládat různorodé pedagogické situace dané heterogenitou žáků, dynamikou sociální skupiny i vztahy s rodiči žáků a širší veřejností. Pedagogicko-psychologická příprava budoucích učitelů tak integruje psychologický vhled do procesů vývoje, zrání, učení žáka, do problematiky koncipování výuky s využitím inovativních a alternativních vzdělávacích přístupů a s ohledem na širší kulturně společenské souvislosti výchovy a vzdělávání.

Pedagogicko-psychologickou přípravu zajišťujeme v:

  • učitelství pro mateřské školy
  • učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • učitelství pro 2. stupeň základní školy
  • učitelství pro střední školy

Státní závěrečná zkouška z pedagogicko-psychologického modulu

Milé studentky, milí studenti,

k letní SZZ odevzdávejte prosím pedagogické přípravy ve 2 vyhotoveních na sekretariát KPP do 10.5.2024.

Informace a šablonu přípravy naleznete níže.