Skip to main content

Vychovatelství (Mgr. navazující)

...je navazující magisterský studijní program (studijní plán) založený na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu a interpretace výzkumných výsledků (jak v oblasti pedagogické teorie, tak i ve vztahu k pedagogické praxi), na řízené pedagogické praxi (plánování činnosti praxe, její reflexe a evaluace) a na intenzivní vědecké a pedagogické spolupráci s předními evropskými univerzitami v oblasti věd o výchově. Po ukončení studia bude absolvent připraven vykonávat následující pracovní pozice: vychovatel ve volnočasových zařízeních (dům dětí a mládeže, středisko volného času, volnočasová střediska neziskových organizací), vychovatel ve školských zařízeních (školní družina, školní klub, internát, domov mládeže), pedagog volného času, pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost. Absolvent magisterského navazujícího studia Vychovatelství je na rozdíl od absolventa bakalářského stupně Vychovatelství připraven nejen na přímou pedagogickou činnost a na vlastní pedagogické aktivity, ale zejména je schopen pedagogická témata analyzovat, vyhodnocovat a díky odbornému zázemí magisterského studia na ně kvalifikovaně a zodpovědně reagovat. Dále je připraven navrhovat, realizovat a koncepčně připravovat vzdělávací a výchovné programy, je schopen vést a řídit skupinu spolupracovníků a zaujímat v šíři pedagogických a neziskových organizací vedoucí místa.

Praxe

V jedné z příloh naleznete soupis požadavků na strukturu a obsah pedagogického deníku pro Odbornou výchovnou praxi 3 a Odbornou výchovnou praxi 4. Bude s nimi pracováno též v Semináři k odborné výchovné praxi 3 a Semináři k odborné výchovné praxi 4.

V další příloze naleznete formulář pro hodnocení vaší pedagogické praxe. Vyplní ho odpovědný pracovník organizace, v níž budete svou pedagogickou praxi realizovat. Využijete ho pro hodnocení praxí ve 2. ročníku - Odborná výchovná praxe 3 a Odborná výchovná praxe 4. Vyplněný formulář po skončení praxe vložte prosím do pedagogického deníku a odevzdejte spolu s ním vedoucímu vaší praxe.

Dále zde naleznete nástroj pro sebehodnocení vašich profesních kompetencí na pedagogických praxích. Tento nástroj je využíván v předmětech Odborná výchovná praxe 3, Seminář k odborné výchovné praxi 3, Odborná výchovná praxe 4 a Seminář k odborné výchovné praxi 4. Je pro vás dále vodítkem pro tvorbu záverečného portfolia z praxe, které odevzdáte před státní závěrečnou zkouškou vašemu vedoucímu praxe.

  • Požadavky na obsah a strukturu pedagogického deníku
  • Formulář pro hodnocení praxe
  • Nástroj pro sebehodnocení studentů na praxi a podklad pro závěrečné portfolio

Diplomová práce

Témata DP, informace k zadávání DP a jejich vypracovávání najdete v sekci Bakalářské a diplomové práce.