Skip to main content

Pedagogika volného času (Bc.)

... je bakalářský studijní obor (v prezenční nebo kombinované formě), do něhož byli na katedře pedagogiky a psychologie přijímáni studenti do roku 2020. Od roku 2021 je jeho profil rozšířen a prohlouben v rámci nově nabízeného bakalářského studijního programu Pedagogická studia (prezenční a kombinovaná forma studia).

Studijní obor Pedagogika volného času je určený pro budoucí mimoškolní pedagogy. Studium je založeno na dvou pilířích, a to na základních pedagogických a psychologických disciplínách a na aplikačních předmětech. V první oblasti je důraz kladen na pochopení základních pojmů a vztahů v oblasti obecné pedagogiky, dějin výchovy, obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. V druhé oblasti jsou studenti vedeni k rozvoji jejich motivace v oboru, k rozvoji dovedností a klíčových pedagogických kompetencí v prožitkové pedagogice, outdoorové pedagogice, environmentální výchově a osobnostní a sociální výchově.

V průběhu studia studenti vykonávají praxi v různých typech volnočasových organizací, jako jsou domy dětí a mládeže, informační centra mládeže, nízkoprahové kluby, střediska ekologické výchovy, spolky, školní družiny a kluby, outdoorové a teambuildingové společnosti a další typy subjektů. Studenti také ve spolupráci se svým tutorem praxe připravují samostatné projekty, jako jsou adaptační kurzy pro základní a střední školy či kurzy zaměřené na výměnu zkušeností se studenty nižších ročníků svého oboru.

Po ukončení studia bude absolvent schopen:

 • připravit, vést a hodnotit výchovně vzdělávací programy (kurzy, tábory, kroužky, výukové programy atd.) v různých volnočasových oblastech, zahrnujících práci ve školních družinách, domovech dětí a mládeže, spolcích, střediskách ekologické výchovy, firmách nabízejících teambuildingové programy a dalších typech organizací,
 • aplikovat ve své práci teoretické poznatky z psychologie i různých oblastí pedagogiky (např. outdoorová a prožitková pedagogika, dramatická výchova, environmentální výchova, výtvarná výchova, sportovní příprava atd.),
 • vést menší pracovní týmy a dodržovat platný právní rámec relevantní pro volnočasovou činnost.

Pro dosažení těchto cílů absolvent získá:

 • znalosti v oblasti pedagogiky, vzdělávání a výchovy, pochopení důležitosti mezioborového chápání oboru;
 • znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin;
 • základní orientaci ve filosofických východiscích a problémech moderní společnosti;
 • teoretické znalosti i dovednosti v oblasti prožitkové pedagogiky (dobrodružná výchova), práce s hrami, tvorby a úpravy her, dramaturgických zásad sestavování programů;
 • praktické dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování;
 • teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: environmentální výchova, dramatická výchova, multikulturní výchova, hudební výchova, rozvoj estetického vnímání a výtvarné tvořivosti, organizace sportovních aktivit;
 • základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího programu a vyhodnocení jeho účinnosti;
 • základní orientaci v právním rámci organizace mimoškolní činnosti;
 • základní orientaci v problematice managementu, marketingu a fundraisingu středisek organizujících mimoškolní vzdělávání a výchovu.

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v následujících typech organizací:

 • střediska volného času,
 • střediska ekologické výchovy,
 • nevládní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží,
 • střediska nabízející programy pro využití volného času dospělých,
 • organizace nabízející rozvoj týmu a pracovních kolektivů,
 • základní školy - vedoucí školních družin a školních klubů.

Rozvrhy

Rozvrh PVČ kombi na ZS 2021/2022. Předřazený týden 20. 9. - 25. 9. 2021. Rozvrh si pravidelně kontrolujte.

Rozvrh PVČ kombi na LS 2020/2021. Rozvrh si pravidelně kontrolujte.

Rozvrh PVČ kombi na ZS 2020/2021  naleznete zde. Rozvrh si pravidelně kontrolujte.

Bakalářská práce

Témata BP, informace k zadávání BP a jejich vypracovávání najdete v sekci Bakalářské a diplomové práce.

Pravidla absolvování praxí

Postavení ve stud. plánu

Cílem praxe je umožnit studentům konfrontaci teorie s praxí. Praxe by proto měla znamenat přínos pro všechny zúčastněné strany:

 • organizace, ve kterých budou studenti pracovat, získají částečně kvalifikované spolupracovníky, kteří jim mohou pomoci s běžným provozem a současně mohou do praxe vnést nové podněty;
 • studenti získají kontakt s praxí, ve které po ukončení oboru budou hledat svoje uplatnění, potřebnou zpětnou vazbu pro své nápady a rozšíření svých znalostí a dovedností;
 • garantující katedra získá zpětnou vazbu a kontakt s terénem.

Praxe je koncipována jako povinná od letního semestru druhého ročníku, tedy v době, kdy již studenti mají za sebou část studia včetně některých metodických předmětů. Je rozložená do tří předmětů:

 • Praxe 1 – v letním semestru druhého ročníku. Povinností studenta je absolvovat ve funkci organizátora pobytovou akci nebo sérii pobytových akcí v celkové délce minimálně deset dní. Příkladem může být organizace víkendových akcí, táborů, harmonizačních dnů, teambuildingových kurzů, pobytových programů středisek ekologické výchovy atd. Student by se na přípravě i realizaci akce měl aktivně podílet, zejména (byť nikoliv výlučně) po pedagogické stránce. Může být tedy například členem týmu nebo v oprávněných případech jeho vedoucím, měl by mít příležitost vést vlastní programy, diskutovat o koncepci akce atd. Z praxe student vypracovává závěrečnou zprávu, která je bodována podle předem daných kritérií.
 • Praxe 2/1 – v zimním semestru třetího ročníku. Povinností studenta je nejméně čtyři hodiny týdně po dobu celého semestru pracovat ve vybrané organizaci v oboru pedagogiky volného času. Vykonávaná práce by měla mít alespoň z části pedagogický ráz, student ale může vykonávat i jiné činnosti (např. psát projekty, podílet se na kampaních organizace, informačních činnostech atd.). Po dohodě s organizací může být práce studenta rozložena i jiným způsobem, podstatné je zachování rozsahu a průběžnosti praxe po celou dobu semestru. Po dohodě s didaktikem praxe může student v průběhu praxe pracovat na několika pracovištích. Pro získání zápočtu je zapotřebí prokázat zahájení práce na závěrečném portfoliu. Splnění schvaluje didaktik praxe.
 • Praxe 2/2 – v letním semestru třetího ročníku. Platí stejná pravidla, jako u Praxe 2/1. Na závěr Praxe 2/2 student předkládá závěrečné portfolio, které charakterizuje jeho odbornou činnost za celou dobu studia. Portfolio je hodnoceno podle předem daných kritérií a je prezentováno i při státní závěrečné zkoušce.

Podmínky praxe pro studenty kombinovaného studia jsou stejné jako u prezenčních studentů. Studenti ale nejsou v rámci průběžné praxe povinni pracovat dva dny v týdnu na oborovém pracovišti. Praxi mohou spojit se svým zaměstnáním nebo se jí věnovat ve volném čase tak, aby splnili podmínky pro závěrečné portfolio.

Povinnosti a závazky

Mezi Technickou univerzitou v Liberci a organizací může být uzavřena smlouva obdobná smlouvám na zajišťování praxí studentům učitelských oborů na žádost organizace zajišťující praxe. 

 • Ze zaměstnání studenta na praxi nevyplývají organizaci žádné finanční závazky, tzn., že student vykonává praxi bezplatně. Případné další dohody jsou záležitostí mezi studentem a organizací.
 • Organizace garantuje, že zajistí praktikujícím studentům náplň praxe odpovídající jejich studovanému oboru, tzn., že organizace má právo požadovat po studentech i příležitostnou manuální výpomoc, ale jádrem praxe by měla být pedagogická činnost.
 • Organizace umožní studentům, aby v rámci své praxe měli přiměřený prostor pro svoji odbornou práci, jako např. přípravu a realizaci vlastních inovativních projektů, průzkumy do svých bakalářských prací atd., jsou-li tyto projekty slučitelné se zaměřením a zájmy organizace.
 • Pracovník organizace pomáhá studenty odborně vést a poskytuje jim i garantující katedře potřebnou zpětnou vazbu.
 • Garantující katedra má právo navštívit kdykoliv studenty v průběhu jejich praxe a zkontrolovat jejich práci.
 • Organizace má právo si studenty na praxi vybrat jakýmkoliv běžným způsobem (včetně interview, konkursu atd.). Není-li s garantující katedrou domluveno jinak, vykonává student v organizaci praxi po celou dobu semestru (tj. konec února – konec května a říjen – polovina ledna). Po dohodě může být praxe vykonávána i mimo období školní výuky (např. letní či zimní prázdniny).
 • Studenti jsou povinni svoji praxi vykonávat kvalitně a poctivě. V případě porušení tohoto závazku má organizace právo ukončit studentovu činnost a oznámit situaci garantující katedře. Katedra neručí za žádné případné škody, které student v organizaci způsobí.

Volba organizace

Pro všechny typy praxí si student může volit z nabídky organizací, jejichž přehled je zveřejněn na webu CPP.

Má-li student o organizaci zájem, individuálně ji kontaktuje a nahlásí svému tutorovi praxe.

Vykazování a kontrola

Společné:

 • Student se před zahájením Praxe 1 dohodne s jedním z didaktiků praxí, který se na celou dobu praxe stane jeho tutorem. S didaktikem praxí pak konzultuje otázky spojené s vykonáváním své praxe po odborné stránce a radí se s ním o svém dalším profesním směřování. V rámci možností získává od didaktika praxí zpětnou vazbu ke svým programům a lektorským dovednostem. Didaktik praxí se pak stává hodnotitelem jeho závěrečného portfolia.

Praxe 1:

Struktura výstupů:

 1. Příprava programu
  • Vymezení cílů
  • Popis prostředí
  • Cílová skupina
  • Tým
  • Grafická podoba programu
  • Úplný program
 1. Závěrečná zpráva
  • Charakteristika skupiny
  • Změny oproti plánu
  • Vyhodnocení jednotlivých programů
  • Vyhodnocení cílů akce
 1. Osobní přínos 
  • Vymezení vlastní role v týmu
  • Vyhodnocení vlastního přínosu z akce
  • Hodnocení vedoucího praxe

Hodnocení praxe 2/1 (ZS) a 2/2 (LS):

Podmínkou pro splnění Praxe 2/1 je průběžné vykonávání praxe na zvoleném pracovišti dle pokynů tutora praxe.

Praxe 2/2 je hodnocena pomocí závěrečného portfolia zpracovaného studentem.

Portfolio je hodnoceno tutorem praxe jako závěrečný výstup předmětu Praxe 2/2 jako poslední studijní povinnost studenta. Hodnocení probíhá na základě bodování jednotlivých kritérií, s kterými studenty seznámí jejich tutor praxe. V případě, že studentovo portfolio nebude vykazovat posun studenta k větší odbornosti, nebude spolupracovat s tutorem praxe a (nebo) jeho hodnocení z praxe (pracoviště) nebude uspokojivé, není mu Praxe uzavřena a nemůže postoupit k SZZ. V takovém případě musí student portfolio přepracovat.

Portfolio i jeho hodnocení je přikládáno k SZZ jako součást dokumentace a je využito komisí pro výběr okruhu pro odbornou rozpravu.

Smyslem portfolia je prezentovat kontinuitu a záběr studentovy odborné práce. Portfolio by mělo prokazovat jeho schopnost o postupné včleňování nově osvojené teorie do praxe a dosažení cílových kompetencí absolventa oboru.

Portfolio se skládá zejména z:

 1. Dokumentace ze všech tří praxí
 2. Dílčí zkušenosti a reflexe studentovy vlastní odborné práce, reflexe schopnosti pracovat v týmu, sebereflexe studentova přínosu pro tým
 3. Přehled nastudované literatury, kterou student využívá ve své praxi
 4. Dokladované výstupy z absolvovaných kurzů a seminářů nad rámec povinné výuky
 5. SWOTT analýza organizace či volnočasového kroužku, kde student vykonával praxi
 6. Prokázané znalosti aktuálních právních předpisů a norem pro PVČ
 7. Hodnocení studenta organizací, kde vykonával praxi
 8. Znalost vypracování žádosti o grant nebo darovací smlouvy
 9. Vybrané semestrální práce (projekty) vztahující se k praxi
 10. Ukázky praktických výstupů výchovně vzdělávacího procesu vedených v online formě

Portfolio má elektronickou i tištěnou formu. Kromě textu může obsahovat fotografie, doplňující informace v elektronické podobě (např. filmové sekvence), artefakty vyrobené účastníky akcí, kopie relevantních dokumentů, výzkumné práce. Rozsah portfolia je přibližně 40-50 stran.

Didaktici praxí

Mgr. Jana Duňková
tel.: 485 352 915
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.
tel.: 485 352 810
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Helena Picková, Ph.D.
tel.: 485 352 910
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty ke stažení