Skip to main content

Inovace SZZ

Worshop k projektu "K nové státnici jen s pedagogickou přípravou!"

V lednu 2024 proběhlo na KPP první pracovní kolokvium v projektu K nové státnici jen s pedagogickou přípravou podpořeného v rámci Otevřené výzvy společnosti Otevřeno. Kolokvium zhodnotilo dosavadní postupy, výsledky v projektu, inovaci SZZ a navrhlo dorbné změny v přípravě k SZZ, která bude reflektovat důraz na činnostní charakter vyučovacích příprav u studentů a nadále pdopoří jejich sebehodnotící pohled. Zde více ke kolokviu a foto

prezentace


K nové státnici jen s pedagogickou přípravou!

Máme za sebou pilotáž katedrálního projektu finančně podpořeného organizací Otevřeno, z. s., který zavádí novou státní závěrečnou zkoušku pro bakalářské obory zaměřené na vzdělávání. Při ní mají studenti prokázat schopnost propojovat pedagogicko-psychologické předměty, které absolvovali na naší katedře, s oborově-didaktickými kompetencemi a pedagogickou praxí. Klíčovou roli při tom hraje inovovaný předmět Úvod do pedagogické praxe, který absolvují v závěru jejich studia. V letním semestru 2023 jím prošlo již 132 studentů prezenčního a 60 studentů kombinovaného studia. Předmět umožňuje studentům zdokonalovat jejich profesní kompetence v oblasti pozorování, analýzy, plánování a realizace výuky. Studenti měli po absolvování předmětu možnost vyjádřit se k jeho průběhu. Jejich zpětné vazby ukazují, že formy a metody práce, které absolvovali, převážná většina z nich považuje pro rozvoj svých profesních kompetencí za přínosné. V červnovém nebo srpnovém termínu mělo 117 studentů možnost prokázat, co se naučili, při nově zavedené státní závěrečné zkoušce. Každý z nich připravil komplexní přípravu na jednu lekci a zhodnotil posun ve své profesní přípravě. Následně přípravu představili a obhájili před státnicovou komisí. Výsledky ukazují, že většina z nich je dobře připravena pro průběžné praxe, které je čekají v navazujícím magisterském studiu.