Skip to main content

Konference

Konference jsou vždy inspirativním zážitkem, kde se sejdou kolegové se zajímavými tématy a výstupy svého pedagogického výzkumu. Jsou prostorem pro hlubší analýzu důležitých – aktuálních i zásadních – otázek pedagogické praxe a teorie. V neposlední řadě jsou důležitou platformou pro mezinárodní setkávání a spolupráci. Právě takto jejich význam chápeme i my, ať již při jejich organizaci, či při účasti na mnoha konferenčních domácích i zahraničních akcích (ECER, ISCHE, zahraniční univerzity).

Konference pořádáme pravidelně a velmi rádi v tandemu. Naším věrným a čestným partnerem je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.Komenského v Praze, jedna z nejstarších vědeckých a osvětových učitelských organizací v naší zemi. Z konferencí vydáváme jak publikační řadu, tak i mezinárodní časopis Historia scholastica.

Konference pořádáme rovněž s ostatními pedagogickými fakultami v České republice, v rámci České asociace pedagogického výzkumu nebo České pedagogické společnosti.

Pořádané domácí a zahraniční konference

19.6.2024 KONFERENCE - INOVACE UČITELSKÉ PŘÍPRAVY

Na konferenci k inovacím učitelské přípravy bude i FP TUL. Konference společnosti Otevřeno a fakult vzdělávající učitele bude hovořit i o tématu inovací závěrečných státních zkoušek. K tomuto tématu budou hovořit i zástupci z katedry pedagogiky a psycholgie. "Budeme prezentovat výstupy inovace státní závěrečné zkoušky na FP TUL. Jedná se o projekt, který úspěšně řešíme od roku 2023 a posouvá naši přípravu studentů  v bakalářském stupni zaměřeném na vzdělávání praktickým učitelským směrem" sdělují shodně Tomáš Kasper a Jitka Novotová z katedry pedagogiky a psychologie. Konference přinese i mnoho dalších pohledů na inovace v učitelské přípravě. "Těšíme se na společný dialog s fakultami z Brna, Prahy, Ostravy, s nimiž jsme byli v pracovní skupině a měnili  učitelskou přípravu k učitelské praxi", sděluje Veronika Bačová z katedry pedagogiky a psychologie. K programu a konferenci více zde
https://atlas.otevreno.org/2024/02/12/zaverecna-konference-iii-rocniku-otevrene-vyzvy-brno-19-6-2024/

20. - 21.6.2024 - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Pedagogové na cestách - o "migraci" učitelek a učitelů, o transferu idejí a pedagogických konceptů hovoří ve dnech 20.-21. června 2024 mezinárodní konference Svět ve škole aneb studijní cesty jako součást vzdělávání. Konferenci pořádá katedra pedagogiky ve spolupráci s NPMK Praha a AV ČR, UPOL a UK Praha se zahraničními univerzitami.

Studijní cesty iniciovaly vznik mnoha vzdělávacích koncepcí a inspirativních a inovativních školských vzdělávacích programů, za nimiž stáli mimořádně aktivní reformní učitelé a pedagogové (cestovatelé) - muži i ženy.

Výsledky badatelských cest či romantického hledání „zapomenutých“ míst, kulturou „nedotčených“ civilizací se promítaly do vzdělávacích obsahů a mnoha didaktických pomůcek. To vše a ještě mnohem více na konferenci.

Zde program 

 

Proběhlé domácí a zahraniční konference

2023 - Konference Dítě v časech nouze a naděje

Solidarita, podpora a vzájemná pomoc proti hrozbám válek a útrap v životě dětí a školního vzdělávání

Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže poukazuje na složitost ve vyrovnávání se s válečnými hrozbami, sociálně-kulturními výzvami, ale i s tělesnými, psychickými, sociální handicapy dětí ve výchově a vzdělávání - jak v historické reflexi, tak i v současné pedagogické diskusi.

Konferenčního setkání se ve dnech 19.-20. června 2023 zúčastní přednášející z čtrnácti evropských zemí, mezi nimi i přednášející z univerzit a vědeckých institucí Ukrajiny. Jejich odborné setkání otevře vrchní ředitelka vysokého školství, vědy a výzkumu prof. R. Wildová. Konferenci pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze ve spolupráci s AV ČR, UK Praha, TU Liberec, NPÚ a univerzitou v Curychu a v Drážďanech. Konferenci podpořilo MŠMT a Česko-německý fond budoucnosti.

Program

2022 - Mezinárodní konference

„Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče“

Pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze, Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno; Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia; Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung DIPF Berlin, INSPÉ - Université de Bordaux.

Konference se koná u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského

2021

„O nadání“

Dne 20.10.2021 pořádala katedra pedagogiky a psychologie společně s Krajským úřadem Libereckého kraje odbornou konferenci na téma „O nadání“. Přednášející i diskutující se věnovali nejen moderním trendům vzdělávání nadaných žáků v inkluzivním prostředí současné školy, problematice komunikace učitelů a nadaných žáků a jejich rodičů, ale i tzv. wellbeingu v diverzním školním prostředí s ohledem právě na problematiku nadání. Součástí konference byla rovněž předpremiéra dílu k problematice nadaného žáka z filmového cyklu České televize Ochránce.

září 2019

Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie

27. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

září 2018

Nová škola a nová výchova v nové Evropě

Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Technickou univerzitou v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich ve spolupráci se Senátem ČR a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy
(prof. Dr. J. Oelkers z univerzity v Curychu, prof. Dr. S. Polenghi z univerzity v Miláně, prof. Dr. G. Grimm z univerzity v Klagenfurtu, prof. Dr. A. Németh z univerzity v Budapešti, prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Berner a dr. Julia Kurig z H.Schmidt UNI Hamburg, prof. dr. L. Criblez z UNI Curych, prof. dr. A.Hoffmann-Ocon z PH Curych, prof. Dr. E. Protner z univerzity v Mariboru, prof. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě, prof. Dr. V. Zorič z univerzity v Černé Hoře, prof. Dr. S. Miovska-Spaseva z univerzity v Skopje, prof. Dr. A. Sima z univerzity v Kluži, prof. Dr. A. Chavdarova z univerzity v Sofii, prof. Dr. S. Šušnjara z univerzity v Sarajevu)

říjen 2016

Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání: od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům – humanistům v dramatických událostech 20. století

Mezinárodní vědecká konference pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Technickou univerzitou v Liberci a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(prof. Dr. Ehrenhard Skiera Univerzita Flensburg, prof. Dr. Frank Tosch Univerzita Postupim)

červen 2015

Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů

Mezinárodní konference pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(Dr. T. Morant z univerzity v Münsteru, prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Protner z univerzity v Mariboru, prof. Dr. A. Neméth z univerzity v Budapešti, prof. Dr. E. Matthes z univerzity v Augsburgu, prof. Dr. A. Hofmann-Ocon z univerzity v Curychu, prof. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě)

 
květen 2014

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus: obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství

Mezinárodní konference pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Berner z univerzity v Postupimi, Dr. M. Krankus z univerzity v Bratislavě, prof. Dr. M. Potočárová z univerzity v Bratislavě, Dr. J. Štulrajterová z univerzity v Bratislavě, prof. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě, doc. Dr. E. Lukáč z univerzity v Prešově)

říjen 2013

Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické otázky

Mezinárodní konference pořádaná Technickou univerzitou v Liberci a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., ve spolupráci s Českou pedagogickou společností a za podpory ESF projektu "Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci" (CZ.1.07/2.4.00/31.0059)
(prof. Dr. Wolfgang Brezinka z univerzity v Kostnici, prof. Dr. J. Oelkers z univerzity v Curychu, prof. Dr. S. Polenghi z univerzity v Miláně, prof. Dr. J. Hopfner z univerzity v Grazu, prof. Dr. G. Grimm z univerzity v Klagenfurtu, prof. Dr. A. Németh z univerzity v Budapešti, prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Berner z univerzity v Postupimi, prof. Dr. K. Braun z univerzity v Marburgu, prof. Dr. R. Coriand z univerzity v Duisburg-Essenu, prof. Dr. E. Protner z univerzity v Mariboru, doc. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě, prof. Dr. V. Zorič z univerzity v Černé Hoře, prof. Dr. S. Miovska-Spaseva z univerzity v Skopje, prof. Dr. A. Sima z univerzity v Kluži, prof. Dr. A. Chavdarova z univerzity v Sofii, prof. Dr. S. Šušnjara z univerzity v Sarajevu)

březen 2013

Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi

20. výroční konference České pedagogické společnosti

říjen 2012

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti)

Mezinárodní konference u příležitosti oslav 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze, Technickou univerzitou v Liberci, Central European Philosophy of Education Society a Českou pedagogickou společností
(prof. Dr. D. Benner z Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Dr. D. Stępkowski z Varšavské univerzity)

prosinec 2011

Současné alternativy v českém školství - školská praxe, institucionální vedení a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Konference v rámci projektu ESF Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

září 2011

Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939: diskurzivně-analytická diskuse

Mezinárodní konference pořádaná Technickou univerzitou v Liberci ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, Rakouským kulturním fórem v Praze a Českou pedagogickou společností
(prof. Dr. A. Németh z univerzity v Budapešti, doc. Dr. E. Lukáč z univerzity v Prešově, prof. Dr. S. Walasek, Dr. M. Piwowarczyk, prof. Dr. G. Grimm z univerzity v Klagenfurtu, Dr. J. Pircher)

prosinec 2010

DVPP – kvalitativní faktor rozvoje a inovace školy

Konference v rámci projektu ESF Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

září 2010

Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

září 2008

Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti - současné výzvy a historické kontexty

Konference s mezinárodní účastí pořádaná na počest emeritního docenta TUL doc. PhDr. Jiřího Vomáčky, CSc. Technickou univerzitou v Liberci, s podporou města Česká Lípa,  ve spolupráci s Českou pedagogickou společností a pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana a děkana FP TUL doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.

červen 2008

Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty: analýza, komparace

Mezinárodní konference pořádané Technickou univerzitou v Liberci
(prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. J. Oelkers z univerzity v Curychu, prof. Dr. A. Pehnke, prof. Dr. D. Waterkamp)

červen 2008

O výchově a volném čase : Metodologická paradigmata pedagogiky volného času

4. konference Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času