Skip to main content

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

docent

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 48 535 2803

Konzultační hodiny

Letní semestr AR 2023/2024: 

 • úterý 12:00 - 13:30 hod. 

 

Výuka

Didaktika obecná 1, 2
Didaktické koncepce 

Metodologie pedagogického výzkumu
Metodologie pedagogicko psychologického výzkumu
Úvod do metodologie pedagogického výzkumu 1,2

Metodologie bakalářsko práce
Projekt diplomové práce 1,2

Profesní životopis

Dosažené vzdělání a praxe:

 • po gymnaziálních studiích (1971 – 1975) vystudována Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, obor učitelství (promován 1980)
 • po absolvování vojenské služby působil v regionálním školství jako učitel (1981–1990) a krátce ve funkci zástupce ředitele ZŠ (1990–1992)
 • rigorózní řízení na PF v Hradci Králové (ukončeno 1987; obor teorie vyučování tělesné výchově); titul “PaedDr.”
 • odborný asistent KPP při FP VŠST (později TU) v Liberci (1992–2006)
 • doktorské studium oboru Pedagogika na PedF UK v Praze (1994–1998; úspěšné zakončení 1998); téma dizertační práce: Výzkumné šetření a analýza modelů praktické přípravy ve studio učitelství; titul “Dr.”
 • habilitační řízení a jeho úspěšné zakončení na PedF UP v Olomouci (2006); téma habilitační práce: Vybrané problémy učitelské profese / aktuální analýza; titul “doc.”
 • docent KPP TU v Liberci (2006 – dosud)

Členství v odborných a vědeckých společnostech, redakčních radách, akademických orgánech:

 • Česká pedagogická společnost (člen; 1994 – dosud)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (2000 – 2008 člen výboru; 2008 – 2014 předseda)
 • Vědecká rada PedF UP v Olomouci (člen; 2008 – 2012)
 • Vědecká rada PF JU v Českých Budějovicích (člen; 2014 – dosud)
 • Vědecká rada FP TU v Liberci (člen; 2011 – dosud)
 • Vědecká rada FHS UTB ve Zlíně (člen; 2012 – dosud)
 • Oborová rada doktorského studijního program Pedagogika na PedF UP v Olomouci (člen 2008 – 2010)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika na PedF UK Praha (člen; 2008 – 2014)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika na FHS UTB ve Zlíně (člen; 2012 – dosud)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v matematice na PF JU v Českých Budějovicích (člen; 2010 – dosud)
 • Redakční rada časopisu Pedagogika (člen; 2012 - dosud)
 • Redakční rada časopisu Pedagogická orientace (člen redakce; 2008 - dosud)
 • Redakční rada časopisu Orbis scholae (člen; 2010 – dosud)
 • Akademický senát TU v Liberci (2012 – dosud)
 • Hodnotící komise Národního akreditačního úřaduNAÚ (od 2018 člen; 2011 – 2018 člen pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise MŠMT)

Mimořádná ocenění:

 • 2014 udělena medaile 2. stupně ministra školství mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost

 

 

Konference

Konferenční příspěvky (v zahraničí)

Urbánek, P. (1999, březen). Zu der Problematik der Lehrerzeitbelastung an der Grundschule. Příspěvek prezentovaný na mezinárodním sympóziu na Pedagogické univerzitě v Mariboru.

Urbánek, P. (2002, březen). Die Möglichkeiten der multikulturellen Erziehung der Lehrerausbildung in der Tschechischen Republik. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci „Lehrer/in sein in Mitteleuropa - interkulturelle Erziehung“ na PTE IGYFK v Szekszardu.

Urbánek, P. (2003, květen). Postoje českých studentů učitelství k vykonávání své budoucí profese. Příspěvek přednesený na konferenci “Biodromálne premeny učiteľa – učiteľ v premenách času” na FF Prešovské university v Prešově.  

Urbánek, P. (2004, červen). Jak dále v učitelských praxích …? Příspěvek přednesený na konferenci “Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní” na PedF UK v Bratislavě.

Urbánek, P. (2005, září). Učitel: stále otrok národa? Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci “Škola očami dnešného sveta” na FF Prešovské university v Prešově.

Urbánek, P. (2008, červen). Problematika interpretace výsledků šetření klimatu učitelských sborů ZŠ. Příspěvek přednesený na konferenci “Klíma školy 21. storočia” na PedF UMB v Banské Bystrici.

Urbánek, P. (2013, září). Vzdělávání učitelů v České republice (po Česku): riziko deprofesionalizace. Příspěvek přednesený na konferenci “Križovatky na cestách k učiteľstvu” na FHPV Prešovskéj university v Prešove.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P. (2014, září). Curricular Reform Five Years Later: A Longitudinal Multiple Case Study. Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci ECER, Vídeň.

URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICEK, J., & PICKOVÁ, H. (2018, květen). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot. Příspěvek prezentovaný na konferenci Work and Organizational Psychology, Košice.

ROZKOVCOVÁ, A., URBÁNEK, P., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICEK, J., & PICKOVÁ, H. (2018, září). Teaching Staff of the Elementary and Lower Secondary School: Professional Potential in a Specific Organization and its Changes. Příspěvek prezentovaný na konferenci ECER, Bolzano.

URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J., NOVOTOVÁ, J., JURSOVÁ, J., & PICKOVÁ, H. (2019, září). Stability and Changes of theTeaching Staffs of Basic Schools in the Czech Republic. Příspěvek prezentovaný na konferenci ECER, Hamburk.

 

 

Vybrané konferenční příspěvky (v České republice)

Urbánek, P. (1995, únor). Multikulturní dimenze a týmové vyučování v pedagogické praxi. Referát přednesený na celostátním semináří “Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu” ve Šlapanicích u Brna.

Urbánek, P. (1996, leden). Tvořivost v praktické přípravě budoucích učitelů při využití kooperativních forem. Příspěvek přednesen na celostátáním semináři “Tvořivost v práci učitele a žáka”, PedF MU v Brně.

Urbánek, P. (1996, září). Multikulturní aktivity v učitelském vzdělávání. Příspěvek přednesen na mezioborové konferenci s mezinárodní účastí “Výchova k evropanství”, FP TU v Liberci.

Urbánek, P. (1996, listopad). Tvořivost a praktická příprava budoucích učitelů. Příspěvek přednesen na konferenci “Cesty k tvořivé škole” konané v Brně k 50. výročí založení PedF Masarykovy university.

Urbánek, P. (2001, září). Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi. Příspěvek přednesen na konferenci ČAPV “Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum”, PF OU v Ostravě.

Urbánek, P. (2002, duben). Problematika praktické složky přípravy v učitelském vzdělávání. Příspěvek přednesen na konferenci “Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele” na PedF MU v Brně.  

Urbánek, P. (2003, září). Podmínky pro realizaci učitelských praxí. Plenární referát přednesen na celostátní konferenci “Pedagogická praxe”, PedF UK v Praze.  

Urbánek, P. (2004, duben). Kurikulární struktura učitelského studia v návaznosti na problematiku praktické přípravy. Referát přednesený na konferenci “Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů”, PedF MU v Brně.

Urbánek, P. (2005, květen). Organizační zásahy do struktury vzdělávání učitelů a jejich důsledky pro výuku didaktiky. Příspěvek přednesený na semináři “Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi”, PF UHK v Hradci Králové.

Urbánek, P. (2005, září). Vliv velikosti školy na klima učitelského sboru. Příspěvek prezentovaný na 13. konferenci ČAPV “Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?”, PedF UP v Olomouci.

Urbánek, P. (2005, září). Praktická učitelská příprava: realita změn a problémů. Příspěvek prezentovaný na odborném semináři “Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů”, PedF MU v Brně.

Urbánek, P. (2006, květen). Změny ve strukturaci učitelského studia v kontextu současné školní kurikulární reformy. Příspěvek prezentovaný na odborném semináři “Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reform”, PF UHK, Hradec Králové.  

Urbánek, P. (2006, září). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. Příspěvek přednesený na 14. konferenci ČAPV “Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu”, PedF ZČU, Plzeň.

Urbánek, P. (2007). Učitel v českých podmínkách: máme šanci? Příspěvek prezentován na 8. výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra “Vzděláním překonat bariéry” v Liberci.

Urbánek, P. (2008, duben). Pedagogický výzkum: opora v profesionalizaci učitelského vzdělávání? Příspěvek prezentovaný na odborném semináři “Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání”, PedF OU v Ostravě.

Urbánek, P. (2011, září). Změny v sociálním klimatu učitelských sborů. Příspěvek přednesený na 19. konferenci ČAPV “Kam směřuje současný pedagogický výzkum”, FP TU v Liberci.

Urbánek, P. (2015, září). Učitel a jeho současná profesní dilemata. Příspěvek prezentovaný na 23. konferenci ČAPV „Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu“, PedF ZČU v Plzni.

Jursová, J., Picková, H. & Urbánek, P. (2015, listopad). Realita učitelských praxí v posledním desetiletí: posuny, stagnace, regres? Plenární vystoupení prezentované na konferenci „Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy“, PedF MU, Brno.

URBÁNEK, P. (2016, září). Výzkum učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. Příspěvek prezentovaný na konferenci České pedagogické společnosti „Vliv technologií v oblasti v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu“, Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové. 

URBÁNEK, P., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H., & ROZKOVCOVÁ, A. (2017, září). Výzkum učitelských sborů ZŠ: potenciál výběrových šetření, problematika výběru a vstupu do terénu. Příspěvek prezentovaný na 25. konferenci ČAPV, PF JU České Budějovice.

URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., & PICKOVÁ, H. (2017, květen). Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci. Příspěvek prezentovaný na 16. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace,UTB Zlín.

URBÁNEK, P. (2018, březen). Učitelské sbory: personiální potenciál v ZŠ. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní vědecké konferenci České pedagogické společnosti „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství“, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě.

URBÁNEK, P. et al. (2018, září). Klima učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření. Příspěvek prezentovaný na 26. konferenci ČAPV „Transdisciplinarita v pedagogických vědách“, FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

URBÁNEK, P. (2019, září). Výzkum učitelských sborů ZŠ: výzkumné možnosti, témata, výsledky. Příspěvek prezentovaný v sympoziu na 27. konferenci ČAPV „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“, FP TU v Liberci.   

Publikace

Monografie:
URBÁNEK, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Liberec: TU v Liberci.
DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
DVOŘÁK, D., STARÝ, K. & URBÁNEK, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.
URBÁNEK, P., NOVOTOVÁ, J., ROZKOVCOVÁ, A., PICKOVÁ, H., JURSOVÁ, J., & PICEK, J. (2020). Učitelské sbory základníh škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů. Praha: Wolters Kluwer.

Vědecké studie v českých odborných recenzovaných časopisech:
URBÁNEK, P. (1997). Hodnocení praktických činností studenty učitelství. Pedagogika, 47(3), 259–268.
URBÁNEK, P. (1997). Srovnávací analýza hodnocení úrovně učitelských činností. Pedagogická orientace, 7(3), 53–63.
URBÁNEK, P. (1999). Profesní časové zatížení učitelů ZŠ. Pedagogika, 49(3), 277–288.
URBÁNEK, P. (1999). K problematice integrace praktické přípravy budoucích učitelů. Pedagogická orientace, 9(3), 11–16.
URBÁNEK, P. (2008). Klima učitelského sboru v případové studii základní školy. Orbis scholae, 2(3), 87–106.
VAŠUTOVÁ, J., & URBÁNEK, P. (2010). Učitel v současné škole: hledání mezi změnou a stabilitou. Orbis scholae, 4(3), 79–91.
DVOŘÁK, D., STARÝ, K., & URBÁNEK, P. (2014). High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940.
URBÁNEK, P., DVOŘÁK, D. & STARÝ, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
CHVÁL, M., & URBÁNEK, P. (2014). Klima učitelského sboru: úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol. Pedagogická orientace, 24(5), 778–803.
DVOŘÁK, D., STARÝ, K., & URBÁNEK, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31.
ROZKOVCOVÁ, A. & URBÁNEK, P. (2017). Flukt uace učitelů: Vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy. Studia paedagogica, 22(3), 25–40.
URBÁNEK, P. (2018). Učitelský sbor české základní školy. Orbis scholae, 12(3), 11–30.
JURSOVÁ, J., URBÁNEK, P., & VÁCHOVÁ, M. (2019). Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy. Pedagogická orientace, 29(2), 172 - 202 (40 %).
URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICKOVÁ, H., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., & PICEK, J. (2020). Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie. Pedagogika, 70(2), v tisku.

 Vědecké studie v zahraničních recenzovaných publikacích:
URBÁNEK, P. (1999). Zu der Problematik der Lehrerzeitbelastung an der Grundschule. In: Lehrer sein in Zentraleuropa. Dokumentation zum Symposium an der Pädagogischen Universität Maribor. Maribor: PU, s. 136-141.
URBÁNEK, P. (2001). Aktuelle Probleme der praktischen LehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik. In: Seebauer, R. (Hg): Vom Europa - Projekt zum Projekt Europa. Wien: Mandelbaumverlag, S. 133 - 139.
URBÁNEK, P. (2002). Die Möglichkeiten der multikulturellen Erziehung der Lehrerausbildung in der Tschechischen Republik. In: Lehrer/in sein in Mitteleuropa - interkulturelle Erziehung. Szekszard: PTE IGYFK, S. 45 - 52.
URBÁNEK, P. (2003). Postoje českých studentů učitelství k vykonávání své budoucí profese. In: Biodromálne premeny učiteľa – učiteľ v premenách času. Prešov: FF PU, s. 197-206.
URBÁNEK, P. (2004). Jak dále v učitelských praxích …? In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: PedF UK, s. 265–270.
URBÁNEK, P. (2005). Učitel: stále otrok národa? In: Škola očami dnešného sveta. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. [CD-ROM] Prešov: FF PU.
HOLZ, O., & URBÁNEK, P. (2006). Deutsche und tschechische Lehrer im Grenzgebiet: Eine vergleichende Analyse der Einstellungen zu ihrem Beruf. In: Breugnot, J., Molz, M. (Hrsg.): Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen? LSSK, Band 8, Landau: Knecht. S. 131-140.
URBÁNEK, P. (2006). Die Probleme der Lehrerprofession (nicht nur) in der Tschechischen Republik. In: Jobst, S. (Ed.) Europa im Schulalltag. Leipzig: Logos Verlag, S. 21–28.
HOLZ, O., & URBÁNEK, P. (2007). Enseignants allemands, enseignants tchèques de la zona frontalière. Une analyse comparative sur leur perception de la profession d´enseignant. In: Breugnot, J. (éd.): Les espaces frontaliers. Laboratoires de la citoyenneté européenne. Transversales, Vol. 22, Bern: Peter Lang, p. 55–64.
URBÁNEK, P. (2008). Problematika interpretace výsledků šetření klimatu učitelských sborů ZŠ. In: Klíma školy 21. storočia. Banská Bystrica: PedF UMB, s. 179–182.
URBÁNEK, P. (2013). Vzdělávání učitelů v České republice (po Česku): Riziko deprofesionalizace. In: Ferencová, J.  Ištván, I. (eds.) Križovatky na cestách k učiteľstvu. Prešov: FHPV PU, Škola plus, s.r.o.
KAŠPÁRKOVÁ, A., SKLENIČKOVÁ, B., URBÁNEK, P. & WERNEROVÁ, J. (2011). Publikační produkce k problematice podmínek práce učitele. In: Žitniaková, Gurgová, B., Vaňová, M. (eds.) Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva. [CD-ROM]. Banská Bystrica: PedF UMB, s. 209-216.
URBÁNEK, P., KIRYKOVÁ, S. (2010). Multikulturelle Aktivitäten von Lehramtsstudenten. In: Holz, O., Shelton, F. (Hrsg.) Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, Band 150, S. 165–169.
URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICEK, J., & PICKOVÁ, H. (2019). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot. In: Krčmár, P., Bavoľár, J., & Lovaš, L. (eds.) Psychológia práce a organizácie. Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice: UPJŠ, 423–431. (elektronický sborník; 25 %) dostupné na: https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/1119-psychologia-prace-a-organizacie-2018-minulost-pritomnost-a-vyzvy-do-buducnosti

Vědecké studie v českém a cizím jazyce vydaných v odborných recenzovaných publikacích a sbornících v tuzemsku:
HOLZ, O., & URBÁNEK, P. (2003). Einstellungen deutscher und tschechischer Lehrer gegenüber ihrer eigenen Profession. In: Seebauer, R. (Hg.): Erste Schritte in die Unterrichtspraxis: Texte, Materialen, Berichte / First Steps into Teching Practice: Study Material, Reports. Brno: Paido, s. 55-64.
BĚLOHRADSKÁ, J., MIKEŠOVÁ, J., & URBÁNEK, P. (2003). Teaching Practice at the Faculty of Education at the University of Technology in Liberec. In: Seebauer, R. (Hg.): Erste Schritte in die Unterrichtspraxis: Texte, Materialen, Berichte / First Steps into Teching Practice: Study Material, Reports. Brno: Paido, S. 184-190.
URBÁNEK, P. (1997). K modelům praktické přípravy studia učitelství. In: Pedagogická praxe – praxeologie. Sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK. Praha: UK, s. 16–25.
MIKEŠOVÁ, J., & URBÁNEK, P. (1998). Hodnocení pregraduální přípravy studenty učitelství. In: Stati o edukačních konstruktech. Sborník příspěvků KPP. Liberec: TU v Liberc, s. 61–68.
URBÁNEK, P. (1998). Profesní zatížení učitelů ZŠ. In: Stati o edukačních konstruktech. Sborník příspěvků KPP. Liberec: TU v Liberci, s. 69–76.
URBÁNEK, P. (1998). Tvořivost a praktická příprava budoucích učitelů. In: Cesty k tvořivé škole. Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení PedF MU. Brno: MU, s. 114–117.
SOLFRONK, J., & URBÁNEK, P. (1998). Učitelská praxe se zaměřením na sociální aktivity ve škole. In: Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů. Brno: Paido, s. 142–156.
URBÁNEK, P. (1999). Změny v profesním zatížení učitelů základních škol. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Sborník ze 7. konference ČAPV. Hradec Králové: VŠP a ČAPV, s. 280–285.
URBÁNEK, P. (1999). K problematice mezinárodních komparativních výzkumných šetření v pedagogice. In: Vědecká pojednání (IV-2). Interkulturní vzdělávání. Liberec: TU v Liberci, s. 117–125.
URBÁNEK, P. (2000). Sebehodnocení úrovně profesních činností studentů učitelství. In: Švec, V. (Ed.): Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, s. 137–148.
URBÁNEK, P. (2000). Současné problémy v praktické přípravě studentů učitelství. In: Pedagogická konference o pedagogické praxi. Praha: Univerzita Karlova, s. 19–25.
SOLFRONK, J., & URBÁNEK, P.: Postoje učitelů k vlastní profesi. In: Mikešová, J., Urbánek, P. (Eds.): Pedagogický výzkum v ČR. Sborník příspěvků z 8. celostátní konference ČAPV. Liberec: TU v Liberci a ČAPV, s. 182–189.
URBÁNEK, P. (2000). Opakovaná a longitudinální šetření ve výzkumu studenta učitelství a učitele. In: Mikešová, J., Urbánek, P. (Eds.): Pedagogický výzkum v ČR. Sborník příspěvků z 8. celostátní konference ČAPV. Liberec: TU v Liberci a ČAPV, s. 457–466.
URBÁNEK, P. (2001). Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, s. 130–134.
BĚLOHRADSKÁ, J., SOLFRONK, J., & URBÁNEK, P. (2001). Problematika zatíženosti žáků základní školy domácí přípravou. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: PedF OU, s. 264–268.
URBÁNEK, P. (2001). Podpora práce učitelů ve světle současných problémů učitelství. In: Kolektiv: Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference, 2. díl. Praha: PedF UK, s. 55–61.
URBÁNEK, P. (2002). Problematika praktické složky přípravy v učitelském vzdělávání. In: Janík, T. (Ed.): Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, s. 85–91.
BĚLOHRADSKÁ, J., SOLFRONK, J., & URBÁNEK, P. (2002). Domácí příprava žáků základní školy. In: Vedení školy. Praha: Raabe.
URBÁNEK, P. (2002). Uplatňování absolventů v učitelské praxi. In: Výzkum školy a učitele. 10. výroční konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Praha: UK PedF.
HOLZ, O., & URBÁNEK, P. (2003). Postoje českých a německých učitelů k vlastní profesi. In: Učitel - Evropan. Sborník příspěvků z konference. Liberec: TU v Liberci, s. 106–111.
URBÁNEK, P. (2003). Podmínky pro realizaci učitelských praxí. In: Marková, K. (Ed.): Pedagogická praxe. Sborník příspěvků z III. celostátní konference. Praha: PedF UK, s. 5–12.
URBÁNEK, P. (2003). Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy (Příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS). In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 11. konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: PedF MU.
URBÁNEK, P. (2003). K metodologickým otázkám měření klimatu učitelských sborů. In: Ježek, S. (Ed.): Psychosociální klima školy I. Brno: MSD, s. 123–134.
URBÁNEK, P. (2004). Kurikulární struktura učitelského studia v návaznosti na problematiku praktické přípravy. In: Havel, J., Janík, T. (ed.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno : PedF MU, s. 20–28.
URBÁNEK, P. (2004). Sebehodnocení profesních činností studenty učitelství (Analýza longitudinálního šetření) In: Profese učitele a současná společnost. Sborník referátů z 12. konference ČAPV [CD-ROM]. Ústí nad Labem: PedF UJEP.
URBÁNEK, P. (2004). Vzdělávání učitelů sekundárního stupně škol: realita, problémy a výhledy In: Novotová, J. (ed.): Evropská dimenze v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické TU v Liberci. Liberec: PedF TU, s.25–49.
BĚLOHRADSKÁ, J., & URBÁNEK, P. (2005). Organizační zásahy do struktury vzdělávání učitelů a jejich důsledky pro výuku didaktiky. In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: UHK, s. 74–80.
URBÁNEK, P. (2005). Vliv velikosti školy na klima učitelského sboru. In: Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z 13. konference ČAPV. Olomouc: PedF UP, s. 322–325.
URBÁNEK, P. (2005). Praktická učitelská příprava: realita změn a problémů. In: Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PedF MU, s. 16–31.
URBÁNEK, P. (2006). Změny ve strukturaci učitelského studia v kontextu současné školní kurikulární reformy. In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: UHK, s. 82–85.
MARKOVÁ, K., & URBÁNEK, P. (2006). K možnostem zkvalitňování praktické přípravy ve vzdělávání budoucích učitelů. In Pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů. Sborník z konference v Srní. Plzeň: ZČU v Plzni, s. 50–54.
MARKOVÁ, K., & URBÁNEK, P. (2006). Praktická příprava na pedagogických fakultách: analýza stavu. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: PedF ZČU.
URBÁNEK, P. (2006). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: PedF ZČU.
URBÁNEK, P. (2007). Klima učitelského sboru ZŠ a jeho hodnocení ředitelem školy. In: Sborník příspěvků 15. konference ČAPV [CD-ROM]. České Budějovice: PedF JČU.
NIŠPONSKÁ, M., & URBÁNEK, P. (2007). Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: PedF JČU, s. 101–108.
URBÁNEK, P. (2007). Učitel v českých podmínkách: máme šanci? In: Vzděláním překonat bariéry. 8. výroční konference Česko-německého diskusního fóra v Liberci. Praha: ÚMV, s. 51–57.
MARKOVÁ, K., URBÁNEK, P. (2008). Praktická příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: realita, problémy a perspektivy. In: Vašutová, J. a kol. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál, s. 79–110.
URBÁNEK, P. (2008). Pedagogický výzkum: opora v profesionalizaci učitelského vzdělávání? In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PedF OU, s. 29–38.
NIŠPONSKÁ, M., & URBÁNEK, P. (2008). Narativní interpretace výzkumu klimatu učitelských sborů ZŠ ve světle systemických souvislostí. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 131–139.
URBÁNEK, P. (2008). Jak poznat a pochopit klima své třídy? In: Starý, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, s. 71–93.
URBÁNEK, P., & WERNEROVÁ, J. (2008). Studenti učitelství a jejich vnímání realizace kurikulární reformy v základních školách. In: Franiok, P., Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: PF MU, s. 218–225.
URBÁNEK, P. (2009). Pracovní zátěž a podmínky práce učitelů. In: Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, s. 402–407.
URBÁNEK, P. (2011). Změny v sociálním klimatu učitelských sborů. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? [CD-ROM].
WERNEROVÁ, J., & URBÁNEK, P. (2011). Proměny v základních školách: K realizaci kurikulární reformy. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? [CD-ROM].
URBÁNEK, P. (2011). Učitelské sbory základních škol: dvě odlišné profesní subkultury? In: Walterová, E. et al. Dva světy základní školy. Úskalí přechodu mezi prvním a druhým stupněm. Praha: Karolinum, s. 269–294.
URBÁNEK, P. (2012) Učitelské vzdělávání na rozcestí: historie, současnost a rizika. In: Somr, V. a kol. Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství. České Budějovice: PedF JU.
URBÁNEK, P., & CHVÁL, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
URBÁNEK, P., & BINTEROVÁ, H. (2012). Realizace projektu CLIL a jeho dopady na klima učitelského sboru. In: Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. České Budějovice: ZŠ Matice Školské, s. 16–29.
URBÁNEK, P. (2014). Změny současné školy jako důsledek strategie pedagogické kompetentnosti či submise neoliberálního tlaku? In Kasper, T., Dymokurský, O. (eds.) Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 23-42.
URBÁNEK, P. (2015) Učitel a jeho současná profesní dilemata. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z konference ČAPV [CD ROM] Plzeň: ZČU, s. 204–211.
JURSOVÁ, J., PICKOVÁ, H. & URBÁNEK, P. (2015) Realita učitelských praxí v posledním desetiletí: posuny, stagnace, regres? Sborník z konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy. Brno: PedF MU.
URBÁNEK, P. (2016). Akademický či kompetenční koncept vzdělávání učitelů: Nutná bipolarita? In STROUHAL, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, s. 44–69.
URBÁNEK, P., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H. & ROZKOVCOVÁ, A. (2017) Výzkum učitelských sborů ZŠ: potenciál výběrových šetření, problematika výběru a vstupu do terénu. In: Žlábková, I. (ed.) Sborník konference ČAPV, [CD-ROM] České Budějovice: PedF JU.
URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., & PICKOVÁ, H. (2017). Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci. In: Gregar, A. & Horák, M. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace. Zlín: UTB, 577–585. (elektronický sborník; 25 %) dostupné na: http://ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2016/02/sbornik_ppao_2017_v7_mh_final.pdf