close
Kalendář

Věděcká a tvůrčí činnost

Katedra pedagogiky a psychologie se zabývá následujícími okruhy tvůrčí a vědecké činnosti:

 • Obecná a školní pedagogika
 • Obecná didaktika, psychodidaktika a pedeutologie
 • Dějiny výchovy a vzdělávání
 • Alternativní výchovné a vzdělávací směry
 • Environmentální výchova
 • Dramatická výchova
 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Pedagogická psychologie, pedagogicko-psychologická diagnostika
 • Multikulturní výchova, výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Primární prevence rizikového chování

K oblasti dějin výchovy a vzdělávání řešila katedra pedagogiky a psychologie výzkumný projekt GAČR č. 13-8825S pod názvem Výchovné programy a koncepce v německých pedagogických organizacích v meziválečném Československu (1. 2. 2013 – 31. 12. 2015). Hlavním řešitelem projektu byl doc. Kasper. K oblasti dějin výchovy a vzdělávání byly úspěšně řešeny grantové úkoly v rámci specifického výzkumu a granty podpořené Česko-německým fondem budoucnosti a Rakouským kulturním fórem v Praze.

Katedra pedagogiky a psychologie klade velký důraz na mezinárodní otevřenost a spolupráci, o čemž svědčí jednak aktivní přednášky domácích odborníků z katedry pedagogiky a psychologie na evropských univerzitách, ale také krátkodobé mimořádné profesury na katedře pedagogiky a psychologie (2011 – jednoměsíční pobyt prof. Dr. E. Skiery z Univerzity Flensburg; 2011 – jednoměsíční pobyt prof. Dr. E. Berner z Univerzity Curych; 2013 – pobyt prof. Dr. G. Grimma z Univerzity Klagenfurt; 2013 – pobyt prof. Dr. E. Berner z Univerzity Potsdam; 2013 – pobyt prof. Dr. M. Potočárové z Univerzity Bratislava, pobyt prof. Dr. Simonetty Polenghi z Univerzity Milano a pobyt doc. PhDr. Blanky Kudláčové, Ph.D. z Trnavské univerzity v Trnave; 2014 – hostující pobyt prof. Dr. Dariusze Stepkowskeho z Univerzity ve Varšavě). Hostující profesoři přednášejí k celé šíři obecné pedagogiky, školní pedagogiky, dějin výchovy.

Další mezinárodní spolupráci pěstuje katedra pedagogiky a psychologie díky pravidelným mezinárodním konferencím, které pořádá od roku 2006 ve dvouletých cyklech. Konference se pořádají v rámci výzkumných vědeckých projektů a jsou vyústěním dlouhodobé odborné spolupráce katedry pedagogiky a psychologie s předními pracovišti evropských univerzit. Řešení výzkumných projektů se zahraničními institucemi vede jak k aktivní publikační činnosti odborníků katedry pedagogiky a psychologie v zahraničních pedagogických nakladatelstvích, tak i k systematickému zpracovávání otázek dějin výchovy a vzdělávání, o čemž svědčí aktivní publikační činnost v domácích recenzovaných odborných časopisech a v domácích nakladatelstvích.
Pracovníci katedry pedagogiky a psychologie rovněž hostují jako přednášející na zahraničních univerzitách, aktivně se účastní mezinárodních konferencí a sympózií k dějinám výchovy, jsou členy významných mezinárodních pedagogických organizací zaměřených na dějiny výchovy.

Katedra pedagogiky a psychologie rovněž aktivně spolupracuje v oblasti výzkumu a konferenční činnosti s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Výsledkem tvůrčí činnosti katedry pedagogiky a psychologie a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského byla mimo jiné výstava Hurá do školy!, výstava o prvňáčcích a nejen pro prvňáčky. Doc. Kasper byl autorem koncepce výstavy a jejím odborným garantem. Výstava se zaměřila jak na otázku předškolního vzdělávání a výchovy v historické perspektivě, tak i na problematiku počátků povinného vzdělávání v českých zemích. Díky spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského mají studenti FP TUL možnost aktivně se zapojit do tvůrčí činnosti katedry pedagogiky a psychologie, což je podporováno i v rámci získaných a řešených SVUČ a SGS na FP TUL.

V oblasti psychologie je věnována pozornost zejména otázkám pedagogické psychologie. Garant psychologie, doc. Jedlička, organizuje psychologickou sekci katedry (dr. Břečková-Chalupová, dr. Josífková, dr. Kiryková, dr. Nišponská, Mgr. Dymokurský, Mgr. Hubertová), spolupracuje s pedagogicko-psychologickými organizacemi Libereckého kraje a pravidelně publikuje k tématům pedagogické psychologie a otázkám rizikového chování.

Díky současnému působení dr. Josífkové ve školském poradenském zařízení může katedra udržovat aktuální kontakt s poradenskou praxí a s aktuálními otázkami školní psychologie. Dr. Josífková se věnuje řešení problematiky náročných životních situací jako faktorů osobní seberealizace a zabývá se též aktuální problematikou multikulturní výchovy směrem k romskému etniku.

V oddělení psychologie je dále věnována pozornost problematice prevence rizikového chování u dětí a dospívajících ve školách a školských zařízeních. Tématu se věnuje Mgr. Oto Dymokurský, s tříletou zkušeností okresního metodika prevence z pedagogicko-psychologické poradny,  a to jak ve výuce studentů, tak ve své vědecké práci (implementace čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství do pregraduální přípravy budoucích učitelů).

V oddělení psychologie je dále věnována pozornost fenomenologickým a systemickým přístupům. Tato témata spadají do odborného zájmu dr. Nišponské, která se ve své pedagogicko-výzkumné praxi věnuje možnostem facilitace osobního růstu skrze fenomenologické nahlížení na sociální systém jedince. Zkoumá především dynamiku interakcí mezi jedincem a členy jeho systémů (rodina, peer-group, třída, učitelský sbor). Dále se výzkumně věnuje možnostem fenomenologické reflexe výtvarného artefaktu pro osobní růst a klimatu učitelských sborů ze systemického hlediska.

V oblasti osobnostně sociálního rozvoje a dramatické výchovy na katedře pedagogiky a psychologie působí absolventka oboru dramatická výchova pražské DAMU, MgA. Ivana Honsnejmanová, která danou oblast dlouhodobě vyučuje pro studenty oboru pedagogika volného času, v jehož rámci se zaměřuje také na význam osobnostně sociální výchovy a dramatické výchovy v předškolní výchově. Výstupy práce se studenty pravidelně prezentuje formou veřejného vystoupení studentů.

V oblasti environmentální výchovy je na katedře pedagogiky a psychologie věnován prostor otázkám evaluace efektivity výukových programů, metodiky i teorie. Problematikou se intenzivně zabývá doc. Činčera. Kromě toho, že se angažuje v různých poradních orgánech (MŠMT, MŽP, NÚV, SSEV Pavučina), redakční radě recenzovaného časopisu Envigogika (Univerzita Karlova), intenzivně spolupracuje se základními školami a neziskovými organizacemi v dané oblasti, spolupracoval na řešení řady projektů, např. TAČR:Hodnocení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EOVV) (2012-2013), ESF OPRLZ: Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (2009-12); VaV MŽP ČR: Návrh aktualizovaných výukových modelů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí (E-V-Learn) (2008-10), MŽP ČR: Analýza potřebnosti a využívanosti environmentálních vzdělávacích center na území ČR (2008-9) a dalších.

Katedra spolupracuje s vybranými fakultními školami, s nimiž udržuje aktivní profesní kontakt a je ve smluvním vztahu s 21 školami a zařízeními. Na pracovišti je pěstován aplikovaný výzkum k otázkám pedagogické praxe, zejména v rámci specifického výzkumu a ESF projektů. Na fakultních školách je zajišťována většina pedagogických praxí a probíhají zde i vybrané semináře k praxím. Kromě toho jsou pedagogické praxe zajišťovány dalšími školami v Liberci a Jablonci nad Nisou. Spolupráce je oboustranná (výroční hodnocení spolupráce, koordinační pracovní schůzky, odborné semináře, výzkumné aktivity diplomantů apod.).

Pracovníci katedry jsou členy České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu. Členové katedry se pravidelně účastní konferencí České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu. Docenti katedry jsou členy oborové rady (doc. Urbánek na UP v Olomouci, doc. Kasper na FF UK v Praze), zasedají ve vědeckých radách (doc. Kasper, doc. Urbánek), jsou členy redakčních rad odborných časopisů (Pedagogika – doc. Kasper, Pedagogická orientace – doc. Urbánek), jsou členy habilitačních komisí a komisí pro doktorské studium.

Členové katedry byli zapojeni i do řešení několika ESF grantů:

 • 2004-2006 spoluřešení ESF grantu Zkvalitňování pedagogicko-psychologické přípravy studentů pedagogických fakult (ÚVRV PedF UK Praha, TU Liberec, JU České Budějovice, ZČU Plzeň)
 • 2007 spoluřešení ESF grantu Pregraduální a rozšiřující vzdělání na pedagogických fakultách (CZ.04.1.03/3.2.15.2./0216)
 • 2009-2012 spoluřešení ESF grantu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (CZ.1.07/1.3.00/08.0189)
 • 2009-2012 spoluřešení ESF grantu Člověk a krajina Jizerských hor (CZ.1.07/1.1.09/02.0061)
 • 2009-2012 řešení ESF grantu Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje (CZ.1.07/1.3.03/02.0021)
 • 2011-2013 - spoluřešení ESF grantu 3P – Praxe pro praxi (CZ1.07/2.2.00/15.0097)
 • 2011-2013 řešení ESF grantu Inovace kombinované formy studijního oboru učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL (CZ.1.07/2.2.00/18.0027)
 • 2013-2015 řešení ESF grantu Živá škola – škola životem pro život (CZ.1.07/1.3.52/01.0002)
 • 2014-2015 spoluřešení ESF grantu Edutech: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)