close
Kalendář

MŠ - praxe

Popis praxí

MPX2 – Průběžná praxe v MŠ

Student se účastní dvou schůzek s vyučujícím na FP a následně navštěvuje pravidelně 1x v týdnu určenou MŠ. Postupně se seznamuje s charakterem práce, pozoruje průběh výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i dětí a jejich vzájemné interakce. Činnosti asistentského charakteru plní funkci orientace v předškolní výchově, praktického seznamování s organizací výchovného procesu.

Student si vede průběžně pedagogický deník, který předkládá při zápočtu.

MPX4 – Souvislá praxe v MŠ

Obsahem předmětu je souvislá praxe po dobu 20 dnů, která přispívá k rozvoji všech profesních kompetencí učitele MŠ. Poskytuje orientaci v celém provozu mateřské školy, účast na životě mateřské školy, vyšší míru uplatnění sebereflexe vlastní pedagogické činnosti. Student má možnost lépe poznat děti z hlediska jejich vývoje. V průběhu praxe si student tvoří samostatně přípravy a konzultuje je s cvičným učitelem, který ho při praxi vede a reflektuje s ním jeho praktické výstupy. Student si vede a doplňuje své portfolio a učí se reflektovat jak svoji přípravu, tak vedení činností výchovně-vzdělávacího procesu.

Součástí předmětu je návštěva zápisu dětí do ZŠ. Na tuto praxi úzce navazuje předmět MPX5 – asistenční praxe v 1. ročníku ZŠ. Aby byla zachována možnost pozorovat chování a vývoj několika stejných dětí v MŠ, při zápisu a následně v ZŠ, zajišťuje si student sám místo konání praxe.

Student si vede průběžně pedagogický deník. Rozbor praxe s didaktikem přináší zpětnou vazbu studentovi, který má možnost posoudit svoji momentální připravenost na roli učitele v MŠ.

MPX5 – Asistenční praxe v ZŠ

Asistenční praxe v 1. ročníku ZŠ v počátku školní docházky žáků studentovi umožní postupně se seznámit s charakterem práce v primárním vzdělávání, které bezprostředně navazuje na předškolní výchovu. Cílem této praxe v rozsahu 10 dnů je pozorovat žáky, se kterými se měl možnost student potkat již na předchozí souvislé praxi v MŠ a u zápisu do ZŠ, ale také analyzovat průběh výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i žáků a jejich vzájemné interakce s akcentem na výchovné působení a jeho návaznost na předškolní vzdělávání. Činnosti asistentského charakteru navazují na praktické zkušenosti studenta z MŠ. Plní funkci orientace ve školském terénu, praktického seznamování s organizací vyučování, specifiky žáků mladšího školního věku apod.

Student si vede průběžně pedagogický deník. Závěrečný rozbor dosavadní praxe s didaktikem umožní studentovi posoudit svoji pedagogicko-psychologickou i metodickou připravenost, kterou získal studiem i absolvováním předcházejících typů praktických aktivit.