close
Kalendář

MŠ - o oboru

Učitelství pro mateřské školy

...je založeno na třech pilířích. Předně je založeno na základních pedagogických a psychologických disciplínách, dále na předmětech výchov a osobnostně rozvíjejících předmětech a v neposlední řadě na metodikách a didaktikách jednotlivých vzdělávacích oblastí a výchov. V první oblasti je kladen důraz nejen na základní vhled a pochopení bazálních pojmů a vztahů v oblasti předškolní pedagogiky, didaktiky vybraných relevantních vzdělávacích oblastí a výchov, na nahlédnutí základních vztahů a historických souvislostí v procesech předškolní výchovy a na pochopení psychologických a biologických souvislostí zrání, učení a socializace předškolního dítěte, nevyjímaje jeho speciální vzdělávací potřeby a výchovná specifika. V druhé oblasti je kladen důraz na rozvoj studentů v oblasti výtvarného vyjadřování, na rozvoj jejich literárních znalostí a jazykových kompetencí, dále na rozvoj jejich dramatického, hudebního a pohybového růstu. V neposlední řadě je kladen důraz na pochopení souvislostí metodik jednotlivých výchov a vzdělávacích oblastí v systémovém uvažování o procesech výchovy a vzdělávání dítěte předškolního věku, na jejich vhodnou aplikaci v pedagogické práci zohledňující jak specifika dítěte, tak i kurikulární a výchovné požadavky kladené na procesy vzdělávání a výchovy dítěte předškolního věku.

Samostatným pilířem studia je systém praktické přípravy studentů. Má tři fáze. V první fázi dochází k hlubšímu vhledu do specifik výchovné a vzdělávací práce institucí realizujících předškolní vzdělávání. V druhé části se jedná o průběžnou praxi studenta pod dohledem didaktika praxí a uvádějícího učitele a ve třetí fázi se jedná o souvislou praxi v předškolní instituci. Pedagogická práce studenta přitom bude plánována, reflektována a vyhodnocována společně s osobním didaktikem praxe. Plánování, realizace, reflexe pedagogické praxe bude strukturována a vyhodnocována průběžně v rámci portfolia k pedagogické praxi. 

Absolvent získá kvalifikaci podle §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Po ukončení studia bude absolvent schopen:

 • nahlížet a analyzovat pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech,
 • připravit, vést a hodnotit vzdělávací programy tříd mateřské školy,
 • aplikovat vzdělávací a výchovné činnosti směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu (v oblasti literární, dramatické, hudební, výtvarné, tělesné výchovy),
 • aplikovat praktické a tvůrčí dovednosti zejména v oblasti estetických výchov, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání,
 • aplikovat vzdělávací a výchovné metody při práci s intaktní populací dětí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně tvorby, realizace a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů.

Pro dosažení těchto cílů absolvent získá:

 • znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání a výchovy;
 • znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin;
 • znalosti a dovednosti v oblasti estetických výchov, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání;
 • dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky jednotlivců a skupin;
 • teoretické znalosti i dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, práce s hrami, tvorby a úpravy her, zásady sestavování programů a herních aktivit;
 • základní znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování;
 • základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a vyhodnocení jeho účinnosti;
 • základní orientaci v právním rámci organizace předškolního a školního vzdělávání;
 • základní orientaci v oblasti pedagogického výzkumu;
 • základní orientaci ve filosofických a kulturních východiscích a problémech života moderní společnosti.