close
Kalendář

Studentská vědecko-umělecká činnost / Studentská grantová soutěž

Chceš proniknout do světa vědy?
Zajímá tě výzkumná činnost?
Chceš se podílet na zajímavém výzkumu?
Chceš být v řešitelském výzkumném týmu?

 

Pokud sis alespoň jednou odpověděl/a ANO, pak jsou níže určené informace určeny právě Tobě.

 

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci (FP TUL) je způsobem, jak se FP TUL snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. V tomto článku zodpovíme několik základních otázek, které může položit hypotetický zájmce o účast v SVUČ.

Pro koho je SVUČ určena?

* pro studenty bakalářských programů FP TUL

Jaké podmínky je nutné pro přihlášení se do SVUČ splnit?

* zvolit si téma své odborné práce
* získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL
* vyplnit ve spolupráci se školitelem přihlášku a v termínu daném statutem SVUČ ji odevzdat na studijní oddělení FP TUL (paní Daniele Demelové, nejpozději do konce prvního měsíce semestru, ve kterém zahajujete práci na řešení SVUČ)

Jaké téma si mám pro svou SVUČ vybrat?

* student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu
* témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů
* návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad pedagogů TUL
* téma SVUČ musí být prokazatelně nad rámec povinných studijních povinností
* téma má souviset s vlastním odborným nebo uměleckým růstem pro budoucí profesi
* téma může souviset s aktuálně řešenými výzkumnými projekty kateder

Může být téma SVUČ a mé bakalářské práce stejné?

* v případě úspěšně řešené SVUČ je naprosto vhodné získaná data využít v bakalářské práci
* SVUČ ale nemůže být současně řešena jako vlastní bakalářská práce

Kdy mám zahájit práci na SVUČ?

* student vstupuje do SVUČ zpravidla ve 3. až 4. semestru bakalářského studia, a to vždy k začátku semestru

Získám stipendium?

* základní stipendium v průběhu řešení SVUČ je 4.500 Kč za semestr; vyplácí se vždy zpětně na základě hodnotící zprávy od školitele (potvrzení, že student skutečně zadané téma SVUČ zpracovával a v jeho řešení pokročil)
* mimořádné stipendium SVUČ se uděluje za úspěšnou účast na konferenci SVUČ
* stipendium je možno získat po dobu nejvýše 4 semestrů
* vyplacení základního stipendia SVUČ v posledním roce studia je podmíněno účastní na konferenci SVUČ

Kde získám další informace?

* podrobné informace o SVUČ FP TUL naleznete zde
* informace o vypisovaných tématech SVUČ požadujte na vedoucích jednotlivých kateder FP TUL - témata nabízená KPP naleznete zde

Studentské práce:

Jakub Kahánek - uč.pro 1.st. - Feminizace učitelské profese

 

Studentská grantová soutěž (SGS) FP TUL je způsobem, jak se FP TUL snaží:

  1. zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky,
  2. zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce,
  3. rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

Pro koho je SGS určena?

* pro studenty magisterských a doktorských studijních programů FP TUL

Kdo je řešitelem SGS?

* student prezenčního doktorského studijního programu FP TUL nebo akademický pracovník FP TUL

Kdo další tvoří řešitelský tým?

* student doktorského nebo magisterského studijního programu FP TUL nebo akademický, vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník FP TUL, případně školitel

Kde najdu další informace o SGS?

* podrobné informace k SGS naleznete zde