close
Kalendář

PVČ - praxe

Pravidla absolvování praxí

Postavení praxí ve studijním plánu oboru

Cílem praxe je umožnit studentům konfrontaci teorie s praxí. Praxe by proto měla znamenat přínos pro všechny zúčastněné strany:

 • organizace, ve kterých budou studenti pracovat, získají částečně kvalifikované spolupracovníky, kteří jim mohou pomoci s běžným provozem a současně mohou do praxe vnést nové podněty;
 • studenti získají kontakt s praxí, ve které po ukončení oboru budou hledat svoje uplatnění, potřebnou zpětnou vazbu pro své nápady a rozšíření svých znalostí a dovedností;
 • garantující katedra získá zpětnou vazbu a kontakt s terénem.

Praxe je koncipována jako povinná od letního semestru druhého ročníku, tedy v době, kdy již studenti mají za sebou část studia včetně některých metodických předmětů. Je rozložená do tří předmětů:

 • Praxe 1 – v letním semestru druhého ročníku. Povinností studenta je absolvovat ve funkci organizátora pobytovou akci nebo sérii pobytových akcí v celkové délce minimálně deset dní. Příkladem může být organizace víkendových akcí, táborů, harmonizačních dnů, teambuildingových kurzů, pobytových programů středisek ekologické výchovy atd. Student by se na přípravě i realizaci akce měl aktivně podílet, zejména (byť nikoliv výlučně) po pedagogické stránce. Může být tedy například členem týmu nebo v oprávněných případech jeho vedoucím, měl by mít příležitost vést vlastní programy, diskutovat o koncepci akce atd. Z praxe student vypracovává závěrečnou zprávu, která je bodována podle předem daných kritérií.
 • Praxe 2/1 – v zimním semestru třetího ročníku. Povinností studenta je nejméně čtyři hodiny týdně po dobu celého semestru pracovat ve vybrané organizaci v oboru pedagogiky volného času. Vykonávaná práce by měla mít alespoň z části pedagogický ráz, student ale může vykonávat i jiné činnosti (např. psát projekty, podílet se na kampaních organizace, informačních činnostech atd.). Po dohodě s organizací může být práce studenta rozložena i jiným způsobem, podstatné je zachování rozsahu a průběžnosti praxe po celou dobu semestru. Po dohodě s didaktikem praxe může student v průběhu praxe pracovat na několika pracovištích. Pro získání zápočtu je zapotřebí prokázat zahájení práce na závěrečném portfoliu. Splnění schvaluje didaktik praxe.
 • Praxe 2/2 – v letním semestru třetího ročníku. Platí stejná pravidla, jako u Praxe 2/1. Na závěr Praxe 2/2 student předkládá závěrečné portfolio, které charakterizuje jeho odbornou činnost za celou dobu studia. Portfolio je hodnoceno podle předem daných kritérií a je prezentováno i při státní závěrečné zkoušce.

Podmínky praxe pro studenty kombinovaného studia jsou stejné jako u prezenčních studentů. Studenti ale nejsou v rámci průběžné praxe povinni pracovat dva dny v týdnu na oborovém pracovišti. Praxi mohou spojit se svým zaměstnáním nebo se jí věnovat ve volném čase tak, aby splnili podmínky pro závěrečné portfolio.

 

Volba organizace pro praxi

Pro všechny typy praxí si student může volit z nabídky organizací, jejichž přehled je zveřejněn na webu CPP.

Má-li student o organizaci zájem, individuálně ji kontaktuje a nahlásí svému tutorovi praxe.

Povinnosti a závazky vyplývající z praxí

Mezi Technickou univerzitou v Liberci a organizací může být uzavřena smlouva obdobná smlouvám na zajišťování praxí studentům učitelských oborů na žádost organizace zajišťující praxe. 

 • Ze zaměstnání studenta na praxi nevyplývají organizaci žádné finanční závazky, tzn., že student vykonává praxi bezplatně. Případné další dohody jsou záležitostí mezi studentem a organizací.
 • Organizace garantuje, že zajistí praktikujícím studentům náplň praxe odpovídající jejich studovanému oboru, tzn., že organizace má právo požadovat po studentech i příležitostnou manuální výpomoc, ale jádrem praxe by měla být pedagogická činnost.
 • Organizace umožní studentům, aby v rámci své praxe měli přiměřený prostor pro svoji odbornou práci, jako např. přípravu a realizaci vlastních inovativních projektů, průzkumy do svých bakalářských prací atd., jsou-li tyto projekty slučitelné se zaměřením a zájmy organizace.
 • Pracovník organizace pomáhá studenty odborně vést a poskytuje jim i garantující katedře potřebnou zpětnou vazbu.
 • Garantující katedra má právo navštívit kdykoliv studenty v průběhu jejich praxe a zkontrolovat jejich práci.
 • Organizace má právo si studenty na praxi vybrat jakýmkoliv běžným způsobem (včetně interview, konkursu atd.). Není-li s garantující katedrou domluveno jinak, vykonává student v organizaci praxi po celou dobu semestru (tj. konec února – konec května a říjen – polovina ledna). Po dohodě může být praxe vykonávána i mimo období školní výuky (např. letní či zimní prázdniny).
 • Studenti jsou povinni svoji praxi vykonávat kvalitně a poctivě. V případě porušení tohoto závazku má organizace právo ukončit studentovu činnost a oznámit situaci garantující katedře. Katedra neručí za žádné případné škody, které student v organizaci způsobí.

 

Vykazování a kontrola praxe

Společné:

 • Student se před zahájením Praxe 1 dohodne s jedním z didaktiků praxí, který se na celou dobu praxe stane jeho tutorem. S didaktikem praxí pak konzultuje otázky spojené s vykonáváním své praxe po odborné stránce a radí se s ním o svém dalším profesním směřování. V rámci možností získává od didaktika praxí zpětnou vazbu ke svým programům a lektorským dovednostem. Didaktik praxí se pak stává hodnotitelem jeho závěrečného portfolia.

 

Praxe 1:

Struktura výstupů:

 1. Příprava programu
  • Vymezení cílů
  • Popis prostředí
  • Cílová skupina
  • Tým
  • Grafická podoba programu
  • Úplný program
 1. Závěrečná zpráva
  • Charakteristika skupiny
  • Změny oproti plánu
  • Vyhodnocení jednotlivých programů
  • Vyhodnocení cílů akce
 1. Osobní přínos 
  • Vymezení vlastní role v týmu
  • Vyhodnocení vlastního přínosu z akce
  • Hodnocení vedoucího praxe

 

Hodnocení praxe 2/1 (ZS) a 2/2 (LS):

Podmínkou pro splnění Praxe 2/1 je průběžné vykonávání praxe na zvoleném pracovišti dle pokynů tutora praxe.

Praxe 2/2 je hodnocena pomocí závěrečného portfolia zpracovaného studentem.

Portfolio je hodnoceno tutorem praxe jako závěrečný výstup předmětu Praxe 2/2 jako poslední studijní povinnost studenta. Hodnocení probíhá na základě bodování jednotlivých kritérií, s kterými studenty seznámí jejich tutor praxe. V případě, že studentovo portfolio nebude vykazovat posun studenta k větší odbornosti, nebude spolupracovat s tutorem praxe a (nebo) jeho hodnocení z praxe (pracoviště) nebude uspokojivé, není mu Praxe uzavřena a nemůže postoupit k SZZ. V takovém případě musí student portfolio přepracovat.

Portfolio i jeho hodnocení je přikládáno k SZZ jako součást dokumentace a je využito komisí pro výběr okruhu pro odbornou rozpravu.

Smyslem portfolia je prezentovat kontinuitu a záběr studentovy odborné práce. Portfolio by mělo prokazovat jeho schopnost o postupné včleňování nově osvojené teorie do praxe a dosažení cílových kompetencí absolventa oboru.

Portfolio se skládá zejména z:

 • Vybraných semestrálních prací, na kterých se student podílel.
 • Dokumentace z všech tří praxí.
 • Přehledu nastudované odborné literatury včetně vlastního rozboru vybraných titulů.
 • Publikované studie a články, jichž je student autorem (včetně článků v místním tisku, zpravodaji občanského sdružení atd.).
 • Dílčí reflexe a zkušenosti studenta z jeho absolvovaných kurzů a seminářů nad rámec povinné výuky.
 • Reflexe a evaluace studia a studentovy vlastní odborné práce.
 • SWOTT analýzy organizace či volnočasového kroužku, kde student vykonával praxi.
 • Prokázané znalosti právních předpisů a norem pro PVČ.
 • Hodnocení studenta organizací, kde vykonával praxi.
 • Znalosti vypracování žádosti o grant.
 • Portfolio má tištěnou formu. Kromě textu může obsahovat fotografie, doplňující informace v elektronické podobě (např. filmové sekvence), artefakty vyrobené účastníky akcí, kopie relevantních dokumentů, výzkumné práce, případové studie, atd.

Rozsah portfolia je přibližně 40-50 stran.

 

Dokumenty ke stažení

Registrační formulář

Hodnocení studenta organizací

Příklad portfolia

 

Didaktici praxí

Mgr. Jana Duňková
tel.: 485 352 915
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.
tel.: 485 352 810
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Helena Picková

tel.: 485 352 910

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript