close
Kalendář

Knihovna KPP FP TUL

Ke kvalitnímu studijnímu a vědeckému zázemí pracovníků KPP slouží knihovna čítající v současnosti přes tisíc svazků odborné literatury z pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů a disciplín. U zrodu myšlenky založení katedrové knihovny stál spoluzakladatel a první vedoucí katedry pedagogiky a psychologie doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc. V podpoře studijního zázemí členů katedry pokračují i jeho následovatelé.

V první dekádě existence knihovny (90. léta 20. stol.) vystačila evidence knihovního fondu prostřednictvím autorského a přírůstkového katalogu. Od roku 2000 narostl počet evidovaných svazků více než o pětinásobek. Původní knižní fond tradičních oborů a disciplín (jako např. dějiny pedagogiky, didaktika, obecná pedagogika, obecná psychologie, pedagogická psychologie a další) je postupně obohacován o fondy reflektující další odborná zaměření katedry (např. osobnostní výchova a růst, pedagogika volného času, pedeutologie, multikulturní výchova a mnohá další). K dispozici jsou i základní oborové odborné časopisy, vybrané oborové sborníky a autorské publikace členů katedry i oborově blízkých pracovišť.

V posledních letech napomohly rozšiřování knihovního fondu vedle přímých univerzitních zdrojů výrazně prostředky z řady získaných grantů a z projektů ESF, na kterých se FP TUL a KPP podílejí jako příjemci či spoluřešitelé. Pro lepší orientaci ve stále se rozrůstajícím knihovním fondu dochází postupně vedle původní přírůstkové evidence i k evidenci kategorizující publikace dle jejich oborového zaměření.

Knihovna KPP je umístěna ve 4. patře v budově G. Katalog  knihovny je přístupný členům KPP, evidenci a objednávky zajišťuje PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. Výpůjčky zajišťuje PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

Elektronickou verzi výpůjčního listu k vyplnění si můžete stáhnout zde.