close
Kalendář

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Katedra pedagogiky a psychologie participuje na projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který zajišťuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL.

V rámci jednotlivých studijních oborů naše katedra nabízí pedagogicko-psychologický modul, jehož obsahem jsou tato témata:

 • Konstruktivistické didaktické postupy a sociokognitivní přístupy.
 • Současná kurikulární reforma - hlavní východiska, principy a směřování.
 • Klíčové kompetence jako cíl vzdělávání v kontextu RVP a celoživotního vzdělávání.
 • Principy a možnosti individualizace výuky.
 • Třídní a školní klima.
 • Změny ve způsobech a pojetí hodnocení žáků v rámci RVP. Autoevaluace školy a metody evaluace v současném školství.
 • Alternativní vyučovací modely a koncepty.
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika - současné přístupy, metody a jejich využití.
 • Metodika prevence sociálně patologických jevů.

Pedagogicko-psychologický modul je tvořen převážně z povinně volitelných předmětů:

 • Evropanství a česká škola
 • Moderní trendy ve vzdělávání
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika
 • Poruchy socializace a prevence sociálně patologických jevů
 • Evaluace ve vzdělávání
 • Alternativní školství
 • Psychohygiena ve škole

Pokud bude student rozšiřovat kvalifikaci z Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, bude povinně absolvovat předměty:

 1. Vývojová psychologie
 2. Vybrané didaktické problémy