close
Kalendář

Pokyny pro zpracování BP/DP

Základní a pro studenty závazné informace jsou uvedeny na webu FP TUL a jsou součástí elektronického kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce. Níže jsou uvedeny jen ty informace, které doplňují a rozšiřují základní informace uvedené v rámci dvou výše uvedených zdrojů:

1. VÝBĚR TÉMATU A VOLBA VEDOUCÍHO BP/DP

Výběr tématu vychází ze studované specializace a studijního zájmu studenta. Jednotliví vyučující KPP vypisují a aktualizují nabídku témat pro zpracování BP a DP – studující naleznou vypisovaná témata níže. Podle vlastního zájmu o obor a aktuálně nabízených témat volí studující vedoucího práce.

Studující učitelských programů přednostně volí témata z oblasti oborového studia a rovněž vedoucí práce z oborových kateder.

Projevuje-li studující magisterského nebo navazujícího magisterského učitelského programu vyhraněný dlouhodobý zájem o pedagogickou a/nebo psychologickou tématiku, může se rozhodnout pro zpracování tématu z oblasti pedagogických a psychologických věd a zvolit si vedoucího DP z členů katedry KPP dle nabídky témat jednotlivých vyučujících.

Na katedře pedagogiky a psychologie jsou dále zadávány BP pro studijní obory Pedagogika volného času, Učitelství pro mateřské školy a Učitelství odborných předmětů a DP pro studijní obor Vychovatelství.

Pro zahájení spolupráce se zvoleným vedoucím BP/DP je nutná osobní konzultace, při které student konzultuje výběr a zpracování tématu a představí a konzultuje svou předběžnou koncepci  BP/DP. V případě zájmu osloveného pracovníka katedry o spolupráci s konkrétním studentem na zvoleném tématu následně společně upřesní způsob uchopení tématu, název práce, cíl a odbornou literaturu k tématu.

 

2. ZADÁNÍ BP/DP

Po osobní konzultaci s osloveným vedoucím práce:

  1. studující v IS STAG vyplní formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta;
  2. studující řádně vyplněný a vytištěný formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta předloží ke schválení vedoucímu práce;
  3. v případě potřeby studující opraví/doplní Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta dle pokynů vedoucího práce a opravený/doplněný ve vytištěné formě předloží ke schválení vedoucímu práce;
  4. vedoucím práce a sebou podepsaný Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta zanese student na sekretariát katedry.

V Podkladu pro zadání diplomové/bakalářské práce je kolonkou Téma česky myšlen název práce v jazyce práce. Kolonkou Téma anglicky je myšlen název práce v anglickém jazyce. Do kolonky Vedoucí práce student doplňuje z nabídky zvoleného vedoucího práce. V kolonce Zásady pro vypracování student, po domluvě s vedoucím práce, uvádí cíle práce. V kolonce Seznam doporučené literatury student uvádí základní literaturu k tématu v jednotné formě dle citační normy.

Studující si na webových stránkách KPP v sekci Aktuality na katedře zjistí, zda jeho Zadání diplomové/bakalářské práce děkan fakulty schválili a následně si schválené Zadání diplomové/bakalářské práce vyzvedne na sekretariátu katedry.

Bez obdržení děkanem schváleného Zadání diplomové/bakalářské práce nesmí student zahájit zpracování BP/DP.


3. TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PODKLADU PRO ZADÁNÍ BP/DP

Studující je povinen odevzdat Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta ve stanoveném časovém předstihu:

ZADÁNÍ BP – odevzdat nejpozději 2 semestry před předpokládaným termínem obhajoby (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku, v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v prosinci následujícího kalendářního roku). Semestr, ve kterém studující Podklad pro zadání bakalářské práce odevzdává, se nezapočítává (např. BP odevzdaná v květnu 2014 musí mít schválené Zadání bakalářské práce v letním semestru 2013).

ZADÁNÍ DP – odevzdat nejpozději 3 semestry před předpokládaným ukončením studia (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v prosinci následujícího kalendářního roku, v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího akademického roku). Semestr, ve kterém studující Podklad pro zadání diplomové práce odevzdává, se nezapočítává (např. DP odevzdaná v prosinci 2014 musí mít schválené Zadání diplomové práce v letním semestru 2013).

Zde jsou uvedeny aktuální termíny odevzdání Podkladu pro zadání diplomové/bakalářké práce studenta na KPP.

DOPORUČENÍ: Ve vlastním  zájmu začněte o tématu i o vedoucím BP/DP uvažovat co nejdříve a včas podnikněte potřebné kroky (oslovení vedoucího). Předejdete tak možným časovým kolizím nebo možnému odmítnutí ze strany vedoucího z důvodu jeho vyčerpané kapacity pro vedení BP/DP.


4. KONZULTACE K BP/DP

V průběhu zpracování BP/DP studující průběžně konzultuje, iniciativně komunikuje s vedoucím práce a informuje jej o dílčích krocích a postupu práce. Není možné odevzdávat BP/DP bez předchozí závěrečné kontroly vedoucím práce a bez jeho souhlasu.


5. STRUKTURA A ROZSAH BP/DP

Struktura a rozsah BP/DP jsou popsány na webu FP TUL. Práce se zdroji se řídí pravidly popsanými v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce. Formuláře vkládané do BP/DP (Úvodní list, Prohlášení) si student tiskne z IS STAG těsně před dokončením BP/DP.

Poznámka: Co je normostrana? Od dolního a horního okraje se vynechává 20 mm, od pravého okraje 25 mm, od levého 30 mm, aby se práci mohla dát pevná vazba. Doporučuje se psát  písmem Times New Roman, velikost 12 (v poznámkách velikost 10), řádkování v textu hlavním 1,5, v poznámkách 1,0.


6. ODEVZDÁNÍ BP/DP

Studující odevzdává BP/DP v daném termínu (viz web FP TUL).

  1. Student vyplní formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta v IS STAG (student vyplňuje body Anotace, Anotace v angličtině, Klíčová slova, Klíčová slova v angličtině, Rozsah průvodní práce, Jazyk, Přílohy volně vložené, Přílohy vázané v práci) a vkládá elektronickou formu práce (bod Plný text práce), která se shoduje s odevzdávanou tištěnou verzí, ve formátu PDF.
  2. Student formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta z IS STAG vytiskne a podepíše. Z formuláře musí být zřejmé, že student BP/DP do IS STAG vložil.
  3. Student vyplní a nechá si podepsat vedoucím práce Potvrzení o odevzdání závěrečné práce.
  4. Student na DFP TUL předkládá jeden originální výtisk práce v pevné vazbě, podepsaný formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta, podepsané Prohlášení generované z IS STAG a vedoucím práce podepsaný formulář Potvrzení o odevzdání závěrečné práce. Bez těchto náležitostí nebude na DFP TUL práce přijata. Student si nechá DFP TUL potvrdit vyplněný a vedoucím práce podepsaný formulář Potvrzení o odevzdání závěrečné práce.
  5. Student na katedře odevzdává originální výtisk BP/DP v pevné vazbě a jednu kopii BP/DP v pevné či kroužkové vazbě a CD (práce ve formátu PDF) a předloží ke kontrole od DFP TUL potvrzený formulář Potvrzení o odevzdání závěrečné práce.
  6. Student odevzdává od DFP TUL potvrzený formulář Potvrzení o odevzdání závěrečné práce na studijním oddělení při uzavírání studijních povinností.

 

7. KONTROLA PLAGIÁTORSTVÍ BP/DP

Každá BP/DP, která je studentem vložena do IS STAG (včetně příloh vložených v samostatném souboru) prochází kontrolou plagiátorství ze strany vedoucího BP/DP. Ten má k dispozici výstup kontroly programem Theses v podobě míry shody BP/DP s jinými BP/DP všech zapojených univerzit v ČR a v podobě vyznačených shodných pasáží. Pokud vedoucí BP/DP v rámci této kontroly zjistí, že došlo ze strany studenta k plagiování (tzn. není řádně odkázáno na shodný text jako na citaci), uvede tuto skutečnost do svého posudku BP/DP a řešení dané situace bude postoupeno příslušným univerzitním orgánům dle studijního a zkušebního řádu TUL.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

§      Vyplnit formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta v IS STAG.

§      Vložit elektronickou formu DP do IS STAG.

§      Vytisknout a podepsat vyplněný formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta z IS STAG.

§      Vyplnit Potvrzení o převzetí diplomové práce na FP (ke stažení na webu KPP) a nechat si jej podepsat vedoucím DP.

§      Vyplnit, vytisknout a podepsat Čestné prohlášení.

§      Na DFP TUL odevzdat jeden originální výtisk práce v pevné vazbě, CD (práce ve formátu pdf), vyplněný a podepsaný formulář Údaje o diplomové/bakalářské práci studenta a vyplněné a vlastnoručně podepsané Čestné prohlášení v termínu stanoveném v harmonogramu výuky FP TUL. Předložit vyplněný a vedoucím práce podepsaný formulář Potvrzení o převzetí diplomové práce a nechat si jej potvrdit.

§      Na sekretariát KPP odevzdat dva výtisky práce v pevné nebo kroužkové vazbě, CD (práce ve formátu pdf) aod DFP TUL potvrzený formulář Potvrzení o převzetí diplomové práce na FP.